Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa VT 2018 År 7

Skapad 2017-03-10 08:52 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Planering för ämnet idrott och hälsa under vårterminen 2015 för årskurs 9
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för ditt välbefinnande! Att vara fysiskt aktiv som som ung skapar goda förutsättningar för att vara fysiskt aktiv även som vuxen.

Innehåll

Syfte

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att  vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. I undervisningen ska du få prova på många olika slags aktiviteter för att kanske hitta något som du fastnar för och kan fortsätta med på din fritid.
Du som elev ska också få möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela livet. 

I undervisningen ska du som elev få förutsättningar för att kunna utveckla goda levnadsvanor och även få kunskaper om hur fysiska aktivitet hänger ihop med psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Undervisningen i idrott och hälsa syftar också till att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och undervisningen ska också bidra till att du som elev utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. 

Genom undervisningen ska du som elev utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Terminens planering och innehåll.

Vårterminens innehåll bygger på det centrala innehållet i läroplanen för idrott och hälsa. Under terminens gång kommer vi bland annat att arbeta med konditions- och styrketräning för att få en förståelse för hur det kan påverka vår kropp, vår rörelse och vår hälsa. Vi kommer även att prata om vikten av rörlighetsträning och allsidig träning och kommer då att få testa på olika varianter av detta. Efter sportlovet ägnar vi två lektioner i simhallen där vi testar av de kunskapskraven som är kopplade till det, samtidigt avslutar vi perioden med styrka och kondition. 

Veckorna fram till påsklovet vigs åt redskapsgymnastik och efter påsklovet tränar vi våra rörelseförmågor musik och rörelse och redskapsbanor. 

Innan sommarlovet ska vi hinna med en utomhusperiod med orientering, löpning och lite lekar. Och mitt i mellan all planering ska vi träna handboll då klassen vill ställa upp i Beachhandboll.  

Bedöming

Det jag kommer att bedöma under terminens gång är följande.

 • DIn förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter och sammanhang
 • Din förmåga att samtala (både muntligt occh skriftligt) om dina upplevelser av fysisk aktivitet
 • Din förmåga att förebygga skador
 • Din förmåga att vistas i utemiljöer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa HT 2014 - År 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samspel med andra
Du behöver utveckla din förmåga att samspela med andra i olika lekar. Exempelvis följer dina rörelser inte med i leken. Du står till exempel mestadels stilla.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer. Exmepelvis följer du till viss del med i lekens mönster.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken når sitt syfte. Du deltar i ett givande samspel med andra personer. Exempelvis rör du dig aktivt i leken så att den inte avstannar.
Du är delaktig i viktiga faser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverar till att leken når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer. Exempelvis rör du dig så att leken utvecklas.
Komplexa rörelser
Att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster genom lekar, bollspel och redskap.
Du behöver utveckla din kroppskontroll i lekar. Exempelvis behöver du bli mer aktiv med kroppen
Din kroppskontroll är till viss del fungerande. Exempelvis klarar du av lekar i lugnt tempo.
Din kroppskontroll är relativt god. Exempelvis klarar du av situationer i lekar med högre tempo.
Din kroppskontroll är god. Exempelvis klarar du av svåra situationer i lekar med god kontroll och tempo.
Komplexa rörelser i kombination med redskap
Du provar redskapen och är på väg att på ett ändamålsenligt sätt skaffa dig ett funktionellt rörelsemönster
Du använder dig av redskapen som ett hjälpmedel för att utföra komplexa rörelser
Du tar dig igenom redskapsbanor med lätthet och god motorisk rörelseförmåga. Du utnyttjar redskapen för att naturligt utföra komplexa rörelser.
Komplexa rörelser i kombination med boll
Du kan passa, skjuta och dribbla med kontroll i övningssammanhang
Du kan passa skjuta och dribbla med bollen i spelsituationer. Du kan anpassa dig till olika lagmedlemmars fördighet i spelet.
Du kan använda dig av dina kunskaper i spel, och bidra till att spelet utvecklas. Du kan bidra till att lagkänsla/laganda sprids bland deltagarna.
Förebyggande av skador
Du behöver utveckla din förmåga att följa regler och använda korrekt utrustning (exempelvis skor)
Du följer oftast regler och använder ibland korrekt utrustning
Du följer regler och använder oftast korrekt utrustning.
Du följer de regler som är uppsatta och använder korrekt utrustning
Du behöver utveckla din förmåga att anpassa kraftinsatsen efter sammanhanget. Exempelvis tar du i för hårt mot dina klasskamrater.
Du anpassar delvis din kraftinsats efter sammanhanget.
Du anpassar din kraftinsats relativt väl efter sammanhanget.
Du anpassar din kraftinsats väl efter sammanhanget.
Du beskriver en vanligt förekommande idrottsskada på ett i huvudsak fungerande sätt. Du ger förslag på förebyggande träning som på ett i huvudska fungerande sätt är anpassade efter din idrottsskada
Du beskriver en vanligt förekommande idrottsskada på ett relativt välutvecklat sätt. Du ger förslag på förebyggande träning som är relativt väl anpassade efter din idrottsskada
Du beskriver en vanligt förekommande idrottsskada på ett väl fungerande sätt. Dy ger förslag på förebyggande träning som är väl anpassade efter din idrottsskada.
Orientering
Du kan med viss säkerhet klara av större delen av en oritenteringsbana i okänd terräng med hjälp av karta
Du kan med relativt god säkerhet klara av orienteringsbanan i okänd terräng med hjälp av karta
Du kan med säkerhet klara av oritenteringsbanan i okänd terräng med hjälp av karta.
Du kan med god säkerhet hitta i okänd terräng med hjälp av karta.
Styrka och kondition
Du har genomfört konditionsträning men behöver träna mer på förståelsen av konditionsträningens positiva effekter på kroppen
DU har genomfört konditionsträningen och tar viss ansvar för att din kondition bibehålls eller förbättras
Du tar ansvar för din egen träning och försöker aktivt förbättra din kondition i samband med uteperioden.
Hälsa och livsstil
Du börjar få klarhet i sambandet mellan mat, motion och hälsa men har svårt att förklara betydelsen.
Du förstår och kan förklara hur mat, motion och hälsa hör samman.
Du försöker att se sambandet mellan din livsstil och din hälsa och har börjat reflektera över hur du kan bibehålla och förbättra din hälsa men din förståelse och reflektion brister lite.
Du ser sambandet mellan din livsstil och din hälsa och reflekterar över hur du kan bibehålla och förbättra den. Du kan utifrån dina kunskaper om dig själv och din hälsa även börja se samband mellan olika livsstilar i samhället
Du börjar förstå skillnaden mellan olika träningsformer men förstår inte riktigt dess positiva effekter på hälsan.
Du förstår skillnaden mellan olika träningsformer och kan beskriva respektive träningsforms positiva effekter
Simning
Du kan hoppa från kanten, få huvudet under vattnet och därefter simma 200m varav 50 meter på rygg.
Du kan simma längre sträckor med god teknik. Du kan dyker från kanten.
Du simmar de olika simsätten med mycket god teknik. Du dyker från startpallen.
Livräddande kunskaper
Du kan hantera nödsituationer i vatten med hjälpmedel med grundläggande teknik.
Du kan hantera nödsituationer i vatten med och utan hjälpmedel med god teknik.
Du kan hantera nödsituationer i vatten med hjälpredskap och på ett säkert, snabbt och effektivt sätt, rädda en nödställd. Exempel: Hämta docka från botten (4 meter)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: