Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 2 med Pixel 2B

Skapad 2017-03-13 12:32 i Rabbalshede skola Tanum
Detta är en planering i matematik för årskurs 2 med hjälp av Pixel 2B
Grundskola 2 Matematik
I matematik med hjälp av Pixel 2B kommer du arbeta med taluppfattning och tals användning läsa, ordna och skriva tal upp till 1 000, addition och subtraktion 0–1 000 och skriftliga räknemetoder. Arbeta med enheterna tid, längd och vikt. Även arbeta med bråk och multiplikation samt symmetri.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

PIXEL Matematik 2B

I matematik med hjälp av Pixel 2B kommer du arbeta med taluppfattning och tals användning läsa, ordna och skriva tal upp till 1 000, addition och subtraktion 0–1 000 och skriftliga räknemetoder. Arbeta med enheterna tid, längd och vikt. Även arbeta med bråk och multiplikation samt symmetri.

 

I Pixel 2B får eleverna i taluppfattning och tals användning:

 • läsa ordna och skriva tar upp till 1000
 • uttrycka tar på olika sätt med talsymboler och med konkret material som pengar, tiobasmaterial och tallinjer
 • räkna upp stora mängder genom att gruppera den i tiotal och hundratal
 • räkna uppåt och nedåt med 1, 2, 5, 10, 50 och 100 i taget
 • skriva tal i utvecklad form och lägga ihop ental, tiotal och hundratal till ett tal
 • växla mellan ental och tiotal
 • avrunda tal till närmaste tiotal eller hundratal och använda detta i överslagsräkning
 • utveckla räknestrategier i addition och subtraktion av tresiffriga tal genom att använda tal förståelse och gruppering i tiotal och hundratal
 • hoppa på tallinjen och använda rutnät som förberedande multiplikation
 • träna på multiplikationstabellerna 2, 3, 4, 5 och 10
 • möta sambanden mellan olika räknesätt
 • lösa uppgiften med praktisk anknytning

 

Algebra

 • förstå likhetstecknet som symbol för likheter mellan uttryck och använda detta i och uppgifter som 40+ lika ___= 45 och 5+4 = ___- 10
 • känna igen och fortsätta enkla talföljder fylla i tal som saknas och förklara mönstret muntligt

 

Geometri 

 • uppskatta mäta och jämföra storheter knutna till längd och massa
 • använda längdenheter cm och m, koppla referensvärden och växla mellan meter och centimeter
 • upptäcka symmetri, skapa symmetriska bilder och upptäcka symmetrilinjer i bilder
 • läsa av och beskriva hel, halv, kvart över och kvart i både analogt och digitalt, lära sig att muntligt ange olika tider på klockan
 • mäta tid i minuter och läsa av antal minuter på en timme

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen sker löpande över vårterminen 2017.

 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Pixel matematik 2B
 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper
 • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning
 • Vi kommer att diskutera matematik på olika sätt
 • Vi kommer att arbeta med laborativt material

Vi kommer att arbeta med diagnosmaterial och bedömningsstöd i matematik för att följa upp dina kunskaper

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån diagnoser och din delaktighet i diskussioner och under lektionstid, och med hjälp av denna matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik med Pixel 2B vt 2017

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
I kapitlet 10 om Talen till 1 000, visar du att du behärskar följande • Läsa, skriva och jämföra tal upp till 1 000. • Uttrycka tal på olika sätt- • Dela upp tal i hundratal, tiotal och ental och sätta samman dem till tal. • Placera tresiffriga tal på tallinjen. • Växla mellan talsorter.
I kapitlet 11 om Addition och subtraktion 0–1 000, visar du att du behärskar följande • Sedlar och mynts värde. • Positionssytemet. • Växla mellan talsorter. • Addition och subtraktion med tresiffriga tal. Avrundning och överslagsräkning
I kapitlet 12 om Tid, visar du att du behärskar följande • Ange tid, läsa av och skriva klockslag. • Klockslagen hel, halv, kvart i och kvart över. • Mäta tid i minuter.
I kapitlet 13 om Skriftliga räknemetoder, visar du att du behärskar följande • Räknemetoder för addition med flersiffriga tal med tiotalsövergångar. • Additionsalgoritmer med och utan tiotalsövergångar. Subtraktionsalgoritmer med och utan tiotalsövergångar
I kapitlet 14 om Längd och vikt, visar du att du behärskar följande • Uppskatta, mäta och jämföra längd och massa. • Sträcka, linje och punkt. • Omvandla meter till centimeter. • Omvandla mellan kilogram, hektogram och gram. • Läsa av tallinjer på måttband och med viktskala. • Räkna med längd och massa.
I kapitlet 15 om Bråk, visar du att du behärskar följande • Bråk i vardagliga sammanhang. • Del av helhet och del av antal. • Hur bråk skrivs med symboler. • Ekvivalenta bråk.
I kapitlet 16 om Multiplikation, visar du att du behärskar följande • Sambandet med upprepad addition och multiplikation. • Tabellerna 2, 3, 4, 5 och 10. • Kommutativa lagen.
I kapitlet 17 om Symmetri, visar du att du behärskar följande • Identifiera symmetriska figurer. • Hitta symmetrilinjer. • Skapa och fortsätta symmetriska mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: