Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material, byggnader och konstruktioner - Teknik åk 7

Skapad 2017-03-13 15:29 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kommer att lära oss om starka konstruktioner vilket kommer att avslutas med brobygge. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Vi ska prata om balkar, olika brotyper och vad man kan göra för att göra broar stabila mot olika faktorer så som naturkrafter och andra krafter, t ex tyngd från människor och materialets egentyngd. Vi ska med andra ord lära oss teori och vilka ord och begrepp man använder inom tekniken. Dokumentation i form av manuella skisser med förklarande ord och begrepp och mått. Ni ska göra en skiss över er bro och skriva ut brons olika delar och hur lång/bred den är.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Arbeta med olika metoder som kan användas för att få nya idéer.
 • Arbeta i grupp.
 • Kunna beskriva de tekniska problem som måste lösas när man bygger ett hus eller en bro.
 • Känna till några vanliga metoder för att lösa de tekniska problemen.
 • Beskriva hållfastheten hos 3- och 4-sidiga fackverk.
 • Känna till vanliga husbyggnadsmaterial och hur de används samt kunna beskriva deras för- respektive nackdelar.
 • Kunna beskriva de tekniska problem som måste lösas när man bygger ett hus eller en bro.
 • Kunna beskriva några stabila brokonstruktioner.
 • Kunna konstruera en hållfast modell av en bro, och dokumentera samt utvärdera konstruktionen.

   

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att utifrån en idé göra en konstruktion, pröva och förbättra 
Din förmåga att dokumentera ditt konstruktionsarbete med skisser, begrepp. Utvärdering av din konstruktion.

Hur ska det bedömas?

Under lektionstid, ditt deltagande i gemensamma diskussioner, uppgifter och gruppens konstruktionsarbete.

Hur ni klarar av att göra skisser, konstruktioner och kan motivera era val.

Ditt praktiska arbete med att göra en konstruktion tillsammans med gruppen.

Din dokumentation och utvärdering av konstruktionsarbetet.

Bedömning med matris


Undervisning och arbetsformer

Vi börjar prata om olika hållfasta konstruktioner, material och brotyper samt ord och begrepp som används i området. I era grupper ska ni sedan börja utarbeta en egen brokonstruktion. Ni ska göra en skiss över er bro.Tänk gärna på brons utseende och design. Sedan får ni bygga er av pinnar, smältlim och buntband och ni kommer att få en budet på 10 miljoner kr. Bron ska vara så hållfast som möjligt. Vi kommer att ha en belastningstävling som en del av arbetet. Ni sammanfattar ert arbete och era lärdomar i en rapport som lämnas in för bedömning. Arbetet dokumenteras fortlöpande. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Material, byggnader och konstruktioner - Teknik åk 7

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A för arbetet med Material, byggnader och konstruktioner.
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
E
C
A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
E
C
A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
E
C
A
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: