👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-03-13 16:02 i Björndammens skola F-6 Partille
I detta moment läser alla i klassen denna bok och varje vecka skall eleverna sitta och diskutera olika kapitel utifrån ett antal givna analysfrågor.
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att läsa boken "Pojkarna", skriven av Jessica Schiefauer, och analysera den tillsammans i smågrupper. Avslutningsvis skriver varje elev en enskild inlämningsuppift kopplad till boken.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att läsa och analysera en känd barn- och ungdomsbok.

Syfte - varför läser vi detta? 

Syftet med denna undervisning är att öva på förmågan att läsa och analysera texter, diskutera och reflektera tillsammans med andra och även att formulera sina egna tankar i skriftlig form på ett sätt som gör att andra kan förstå hur du tänker och resonerar. Valet av bok föll på Jessica Schiefauers ungdomsbok "Pojkarna", som 2011 tilldelades Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok.

Centralt innehåll - vad läser vi?

Läsning:

Samtala:

Skriva:

Berättande texter och sakprosatexter:

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Läsning och analys:

- Eleverna läser boken under lektionstid, men även hemma om behovet finns. Vid varje lästillfälle får eleverna några frågor de ska fundera kring (dessa skrivs ner i ett google-dokument) och sedan diskuterar eleverna dessa frågor tillsammans i smågrupper under lektionstid. Varje tillfälle avslutas med en gemensam klassreflektion som leds av läraren. 

Samtal:

- Eleverna sitter i smågrupper och diskuterar utifrån angivna analysfrågor. Varje elev blir ansvarig för någon/några frågor och har som uppgift att hålla diskussionen kring denna/dessa. Efter diskussionen lyfter vi i helklass framgångsfaktorer i samtalen.

Skriva:

- Eleverna får en mall som de ska förhålla sig till när de skriver sin inlämningsuppgift. Analysfrågorna och gruppsamtalen ligger till grund för den egna skriftliga reflektionen. Två lektioner kommer att användas till att skriva och vi kommer att använda kamratrespons för feedback inför inlämningen, inför vilken läraren kommer att gå igenom vad eleverna ska granska hos varandra.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Skriftlig inlämningsuppgift: I denna uppgift bedöms förmågan att formulera sig skriftligt, förmågan att anpassa språket utifrån uppgift och mottagare och till viss del bedöms också förmågan att ta till sig och analysera textinnehåll då bokens innehåll ligger som grund för den skriftliga analysen.

Gruppsamtal: Under samtalet bedöms förmågan att formulera sig i muntlig interaktion och förmågan att anpassa sig utifrån gruppens sammansättning. Till viss del bedöms också förmågan att ta till sig och analysera textinnehåll då bokens innehåll ligger som grund för diskussionen.

Boklogg: I detta google-dokument som eleven delar med läraren, bedöms förmågan att läsa och analysera skönlitteratur.

Grovplanering

Vi arbetar med läsning och gemensam bokanalys under vecka 16-20 och under vecka 22 skriver eleverna sina individuella inlämningsuppgifter. Inlämning senast 2/6, klockan 17.00.

Uppgifter

 • Boksamtal i Grupp - Vecka 17

 • Boksamtal i Grupp - Vecka 18

 • Boksamtal i Grupp - Vecka 19

 • Boksamtal i Grupp - Vecka 20

 • Skriftlig uppgift - Pojkarna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9