👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledd idrottslektion

Skapad 2017-03-14 15:56 i Hällingsjö skola Härryda
Du ska under vårterminen (6-7 v.) leda en idrottslektion tillsammans med en klasskamrat. Du ska planera och genomföra en lektion för resten av din klass. Du ska också utvärdera lektionen tillsammans med gruppen och idrottsläraren.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vill du hålla i egen idrottslektion? Läs vidare...

Innehåll

Inledning

Att eleverna ska kunna ta hand om sin egen träning är ett långsiktigt syfte med ämnet idrott och hälsa. För att klara detta behövs kunskaper om hur man kan planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Det innebär att eleverna ska få lära sig att ta initiativ till och genomföra rörelseaktiviteter, anpassa aktiviteterna efter sina behov och därefter dra slutsatser av effekterna (Skolverket, kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, 2011).

Övergripande mål och syfte

Vad är syftet med att du ska leda en lektion?

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem."  Lgr11

Centralt innehåll

I kursplanen för idrott och hälsa står det skrivet att eleven ska ges förutsättningar att:

Konkreta mål för eleven

 1. Planera och organisera en lektion tillsammans med en klasskamrat.
 2. Leda en lektion inför en större grupp (resten av klassen).
 3. Utvärdera och reflektera över din lektion tillsammans med gruppen och med idrottsläraren.

Undervisning

Uppgiften är uppdelad i två delar.

 1. Tillsammans i klassen diskuterar vi hur man kan planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter. Här finns tid till funderingar kring den fysiska aktivitet du kommer att välja med din kompis.
 2. Under de resterande tillfällena kommer du tillsammans med din kompis att praktiskt genomföra den planerade lektionen. Lektionen kommer avslutas med en diskussion tillsammans med gruppen, men även enskilt med läraren.

 

 

Valet av fysisk aktivitet utgår ifrån det centrala innehållet för årskurs 4-6:

Uppgifter

 • Checklista, egen idrottslektion

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering och genomförande
Du har förmåga att till viss del planera och genomföra ett aktivitespass för en grupp.
Du har förmåga att relativt väl planera, genomföra ett aktivitespass för en grupp.
Du har förmåga att väl planera och genomföra ett aktivitespass för en grupp.
Hälsa och Livstil
Du har förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga. Du har förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter.
Du har förmåga att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga. Du har relativt god förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter.
Du har god förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Du har god förmåga att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du har god förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter.