Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5B kap 1 Bråk, decimaltal och stora tal

Skapad 2017-03-15 14:23 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 5 Matematik
Här kommer du att få jobba med det första kapitlet i Favoritmatematik 5B. Vi kommer att räkna med väldigt stora tal, som det här: 165 695 788 - etthundrasextiofem miljoner sexhundranittiofem tusen sjuhundraåttioåtta!! Och väldigt, väldigt små tal, som det här: 0,001 - noll komma noll noll ett.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Positionssystemet från tiondel till miljondel.
 • Jämföra decimaltal.
 • Huvudräkning med decimaltal
 • Att göra uppställning med decimaltal i de fyra räknesätten.
 • Avrunda decimaltal.
 • Multiplikation och division med decimaltal och talen 10, 100 och 1000.
 • Stora tal och att avrunda de.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Träna ditt eget kunnande i din bok.

 

Begrepp:

talsorter, heltal, decimaler, avrunda, tiondel, hundradel, tusendel, miljondel, uppställning, de fyra räknesätten

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Skriftligt prov (diagnos) på kapitlet.
 • Du hittar olika sätt och metoder för att visa hur du löser en uppgift och att visa hur du lär dig.
 • Att kontinuerligt visa vad du har lärt dig genom t.ex att visa dina kunskaper du har utvecklat i matematiken.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5B kap 1 Bråk, decimaltal och stora tal

METOD

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Växlar mellan procentform, decimalform och bråkform.
Ex: 3/10 = 0,3 = 30 %
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd växla mellan procentform, decimalform och bråk. Ex:3/10=0,3=30%
Du är ganska säker på hur man växlar mellan procentform, decimalform och bråk. Ex:3/10=0,3=30%
Du är säker på hur man växlar mellan procentform, decimalform och bråk. Ex:3/10=0,3=30%
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimaltal i addition.
Ex: kan beräkna tal som 1,4+7,5
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd utföra huvudräkning med naturliga tal. Ex. tal som 1,4+7,5
Du ganska saker på hur man utföra huvudräkning med naturliga tal Ex. tal som 1,4+7,5
Du är säker på hur man hur man utför huvudräkning med naturliga tal. Ex. tal som 1,4+7,5
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimaltal i addition subtraktion.
Ex: kan beräkna tal som 4,5-2,3
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd utföra huvudräkning med naturliga tal. Ex: kan beräkna tal som 4,5-2,3
Du ganska saker på hur man utföra huvudräkning med naturliga tal. Ex: kan beräkna tal som 4,5-2,3
Du är säker på hur man hur man utför huvudräkning med naturliga tal. Ex: kan beräkna tal som 4,5-2,3
Utför huvudräkning med naturliga tal och decimaltal i multiplikation.
Ex: kan beräkna tal som 6 x 0,4
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd utföra huvudräkning med naturliga tal. Ex: kan beräkna tal som 6 x 0,4
Du ganska saker på hur man utför huvudräkning med naturliga tal. Ex: kan beräkna tal som 6 x 0,4
Du är säker på hur man hur man utför utförhuvudräkning med naturliga tal Ex: kan beräkna tal som 6 x 0,4
Ex: kan beräkna tal som 6,87 + 34, 567, 8,9 - 3,49, 14 x 0,563, 7,95/5
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd beräkna tal som 6,87?+32, 8,9-3,49, 14x0,563, 7,95/5
Du ganska saker på hur man beräkna tal som 6,87?+32, 8,9-3,49, 14x0,563, 7,95/5
Du är säker på hur man beräkna tal som 6,87?+32, 8,9-3,49, 14x0,563, 7,95/5
Kan avrunda decimaltal
Ex: till närmaste ental 2,6=3, till närmaste tiondel 1,75=1,8
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd avrunda decimaltal till närmaste ental 2,6=3, till närmaste tiondel 1,75=1,8
Du ganska saker på hur man avrunda decimaltal till närmaste ental 2,6=3, till närmaste tiondel 1,75=1,8
Du är säker på hur man avrunda decimaltal till närmaste ental 2,6=3, till närmaste tiondel 1,75=1,8
Kan avrunda stora tal
Ex: till närmaste miljon 38 565 000 = 39 milj, till närmaste hundratusental 38 565 000 = 38,6 milj
Du kan med hjälp och stöd avrunda till närmaste miljon. Ex: till närmaste miljon 38 565 000 = 39 milj, till närmaste hundratusental 38 565 000 = 38,6 milj
Du ganska saker på hur man avrundar till närmaste miljonEx: till närmaste miljon 38 565 000 = 39 milj, till närmaste hundratusental 38 565 000 = 38,6 milj.
Du är säker på hur man avrundar till närmaste miljonEx: till närmaste miljon 38 565 000 = 39 milj, till närmaste hundratusental 38 565 000 = 38,6 milj.
Kan multiplicera med decimaltal och talen 10, 100 och 1000
Ex: 4,56 x 10 =45,6, 6,789 x 100 =678,9, 2,456 x 1000 = 2456
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd multiplicera med decimaltal. Ex: 4,56 x 10 =45,6, 6,789 x 100 =678,9, 2,456 x 1000 = 2456
Du ganska saker på hur man multiplicera med decimaltal Ex: 4,56 x 10 =45,6, 6,789 x 100 =678,9, 2,456 x 1000 = 2456
Du är säker på hur man multiplicera med decimaltal. Ex: 4,56 x 10 =45,6, 6,789 x 100 =678,9, 2,456 x 1000 = 2456.
Kan dividera med decimaltal och 10,100 och 1000
Ex: 5,67/10 = 0,567, 3478/100 = 34,78, 4567/1000 = 4,567
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd dividera med decimaltal. Ex: 5,67/10 = 0,567, 3478/100 = 34,78, 4567/1000 = 4,567
Du ganska saker på hur man dividera med decimaltal. Ex: 5,67/10 = 0,567, 3478/100 = 34,78, 4567/1000 = 4,567
Du är säker på hur man dividera med decimaltal. Ex: 5,67/10 = 0,567, 3478/100 = 34,78, 4567/1000 = 4,567
Kan storleksjämföra med decimaltal
Ex: 2,59 < 3,41 1,27 > 1,19 0,245<0,292 1,347 > 1,342
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd storleks jämföra med decimaltal Ex: 2,59 < 3,41 1,27 > 1,19 0,245<0,292 1,347 > 1,342
Du ganska saker på hur man storleks jämföra med decimaltal Ex: 2,59 < 3,41 1,27 > 1,19 0,245<0,292 1,347 > 1,342
Du är säker på hur man storleks jämföra med decimaltal Ex: 2,59 < 3,41 1,27 > 1,19 0,245<0,292 1,347 > 1,342

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Tolkar och skriver stora tal
Ex: skriver talen som följer efter 4 568 351
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd tolka och skriver stora tal som ex.följer efter 4 568 351
Du ganska saker på hur man skriver stora tal som ex. följer efter 4 568 351
Du är säker på hur man skriver stora tal som ex.följer efter 4 568 351
Tolkar och skriver tal i decimalform
Ex: 2,508, 4,56
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd tolka och skriva tal i decimalform, ex: 2,508, 4,56
Du ganska saker på hur man tolkar och skriver tal i decimalform, ex: 2,508, 4,56
Du är säker på hur man tolkar och skriver tal i decimalform, ex: 2,508, 4,56

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
Förstå frågan i en textuppgift och använda en strategi för att lösa problemet
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd förstå frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
Du är ganska säker på vad man frågar efter i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet
Du är säker på vad man frågar efter en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
Bedöma svarets rimlighet vid överslagsberäkning och huvudräkning
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd tolkar bedöma svarets rimlighet överslagsräkning och huvudräkning.
Du ganska saker på hur man tolkar svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
Du är säker på hur man tolkar svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
Bedöma rimligheten vid överslagsberäkning och huvudräkning
Bedömer svarets i svaret vid en textuppgift
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd bedöma rimligeten vid överslagsberäkning och huvudräkning.
Du ganska saker på hur man bedömer rimligheten vid överslagsberäkning och huvudräkning
Du är säker på hur man bedömer rimligheten vid överslagsberäkning och huvudräkning

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
Kan skriftligt argumentera för(visa) sin lösning
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd skriftligt argumentera för (visa) din lösning
Du ganska saker på hur du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning
Du är säker på hur du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Redovisa lösningar på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler
 • Ma  E 6
Du kan med hjälp och stöd redovisa lösningen på ett fungerande sätt och använder dig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Du ganska saker på hur man redovisa lösningen på ett fungerande sätt och använder dig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Du är säker på hur man redovisa lösningen på ett fungerande sätt och använder dig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: