Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärplatta på Miras avdelning

Skapad 2017-03-16 09:04 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Genom att lära barnen arbeta med lärplattan vill vi ge dem utökade förutsättningar att utveckla sitt språk, matematik, kommunikation, IT och sociala samspel.
Förskola
Genom att lära barnen arbeta med lärplattan vill vi ge dem utökade förutsättningar att utveckla sitt språk, matematik, kommunikation, IT och sociala samspel.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har introducerat lärplattan för barnen på avdelningen och till en början endast en app. Vi har sakta utökat utbudet av appar och utgått från barnens intressen och läroplan. Vi ser ett stort intresse hos barnen att vilja använda lärplattan och deras vilja och nyfikenhet att lära sig om nya appar. I vår barngrupp finns det ett stort intresse för bokstäver och språk, matematiska utmaningar och problemlösningar och vi ser lärplattan som ett bra kompletterande verktyg i detta lärande.

MÅL

Genom att använda lärplattan i den pedagogiska verksamheten vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk, matematik, kommunikation och IT. Barnen övar också turtagning genom att vänta på sin tur. Vi vill också att lärplattan ska vara en mötesplats för barnen där de kan samarbeta, hjälpa varandra och resonera kring olika frågeställningar.

Vi använder också lärplattan tillsammans med barnen för att ta reda på fakta och information.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har bestämt att vi använder ordet lärplatta istället för ipad för att på förskolan så ska användandet av detta verktyg vara pedagogiskt och lärande. Vi använder ordet arbeta istället för att spela. Vi vill på detta sätt tydliggöra att användandet av lärplattan i förskolan kan skilja sig gentemot hur den kanske används hemma. Vi har laddat ner flera appar på lärplattan med utgångspunkt från läroplanen såsom språkstimulerande appar, appar som är på olika språk för barn med annat modersmål samt matematiska appar. När vi introducerar nya appar för barnen så är vi pedagoger med och sen lär barnen vidare till varandra. Vi har tydliga regler kring lärplattan. De barn som sitter brevid det barn som arbetar med lärplattan får inte störa eller hjälpa det barn som arbetar. Om barnet vill ha hjälp så får han/hon be om det. Om man stör eller förstör så får man gå och göra nåt annat så länge i väntan på sin tur. Vi samtalar med barnen kring att det ska vara en god stämming kring lärplattan där man uppmuntrar, bekräftar och berömmer varandra och inte tillrättavisar varandra.

Lärplattan används när vi är 2 pedagoger på avdelningen, så att det finns möjlighet att hjälpa det barn som arbetar. Vi ställer en klocka som ringer när ens tid är slut och det är nästa barns tur att arbeta. Vi observerar och ser till så att alla barn oavsett kön, ålder eller erfarenhet får möjlighet att använda lärplattan.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar arbetet med lärplattan på Unikum. Vi observerar och samtalar med barnen. Vi dokumenterar det enskilda barnet i sin lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på våra reflektioner utifrån våra observationer, dokumentationer och utifrån samtal med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: