Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi är alla konstnärer vt 17

Skapad 2017-03-17 11:11 i Gullbrandstorps förskola Halmstad
Förskola
Ett projekt där vi ser alla barn som konstnärer. Vi kan alla vara konstnärer på ett eller annat sätt. Vi kommer att erbjuda barnen olika tekniker och material. I projektet kommer vi även arbeta en del med matematik och naturvetenskap.

Innehåll

VAD

 • Vi kommer i projektet att arbeta med konstnärer på olika sätt.
 • I det här projektet kommer vi inom Reggio Emilia filosofin ha fokus på hörnstenarna; de 100 språken, dialog och medforskande pedagog.
 • Vi vill att barnen i det här projektet ska få mer inblick i naturvetenskap och matematik
 • Vi vill att barnen ska lära sig nya ord och begrepp. Ex fackord.
 • Barnen ska få möjligheten till att få utforska nya områden.
 • Fokus i projektet kommer att vara dialog, kommunikation, återberättande och ökad självkänsla.
 • Vi vill på avdelningen utöka IKT användningen.
 • Projekt ska innehålla fakta, fantasi och kreativitet.

VARFÖR

 • Intresset för dinosaurier hade dött ut, och en pedagog på avdelningen hade sett i en bok att en annan förskolan hade arbetat med konstnärer. Pedagogen satte upp en bild av Pablo Picasso. Barnen visade intresse för bilden och då spann vi vidare på detta.
 • Utifrån vår analys från kvalitetsredovisningen i våras är en utveckling att flytta ut projektet på gården, Vi tänker oss att vi ska skapa en atelje utomhus där man kan vara konstnär. Måla/rita olika alster som ska sättas ut utomhus.
 • Vi vill bevara intresset och lärandet för litteratur och kommer därför att fortsätta att låna hem böcker som även kan ingå i vårt projekt.
 • Vårdnadshavare kommer som tidigare år att involveras i projektet på ett eller annat sätt.
 • Vi anser att IKT är viktigt och kommer därför inom vårt projekt att fortsätta med det och utveckla området.
 • Barnen på avdelningen kommer inom projektet att få arbeta i olika mindre grupper, detta för att barnen har olika behov och intressen. Vi kommer att ha igång olika aktiviteter samtidigt men grupperna kommer att vara föränderliga. Barnen kommer själva ha möjlighet att kunna påverka sin situation genom att välja att vara med i olika aktiviteter.

HUR

 • Vi skapar förutsättningar hos barnen genom att erbjuda ett varierat arbetssätt där barnen ges möjlighet till fakta, fantasi, kreativitet, dialog, 100 språken och medier. Vi vill hålla igång olika aktiviteter samtidigt för att barnen, dels för att de ska kunna bli inspirerade av vad de andra barnen gör och dels för att barnen inte ska behöva vänta så länge på sin tur. Vi vill att det ska finnas olika sorters aktiviteter inom projektet för att skapa nyfikenhet och lust till att vilja skapa, konstruera och att använda fantasin. Vi vill att aktiviteterna ska vara utmanande för barnen och ge utveckling. Genom att ha igång olika aktiviteter samtidigt kan vi med större chans låta barnen få möjlighet till aktiviteter som passar deras intressen.
 • Projektet kommer att styras den här terminen mer av oss vuxna, detta för att vi ska kunna fånga alla barnens intressen inom projektet och öka deras självkänsla då de ibland säger att de inte kan, innan barnen ens vet vad dom ska göra då de aldrig har gjort det innan. Det är viktigt att barnen hos oss får känner sig delaktiga. Vi pedagoger kommer att finnas där för förslag på hur man kan arbeta vidare om det behövs.
 • Vi  kommer börja med att utgå från Picasso och Da Vinci.  Vi vill ha en föränderlig lärmiljö där vi utgår från barnens intresse och behov så därför kommer vi erbjuda barnen olika material och tillvägagångssätt inom den konstnärliga biten. Vi vill att projektet och materialet ska vara tillgängligt under hela dagen och inte enbart under projekttid.
 • I projektet kommer vi pedagoger att vara medforskande pedagoger genom att använda oss av filmer och böcker för att kunna få kunskap kring de olika konstnärerna och vad de ritar/ målar för alster.  Efteråt kommer vi att tillsammans med barnen att diskutera och reflektera vad vi nyss har hört och sett.
 • Tidigare år har vi arbetat med ord och begreppsvägg. Det är en vägg där vi möter nya och svåra ord. Vi diskuterar orden och begreppen för att kunna förstå innebörden.
 • Vi vill göra fler rim och ramsor och sånger som handlar om konstnärer. Dessa kan användas både vid samlingen och matsituationerna.
 • För oss är det viktigt att involvera föräldrarna i projektet.  Detta har vi gjort tidigare i andra projekt och vi kommer även att göra det inom detta projekt.  Dino började följa med barnen hem i höstas och han kommer fortsätta att följa med barnen hem den här terminen.
 • På avdelningen har vi ofta kompismassage. Vi ville göra en ny kompismassage med konstnärer om det går.
 • Vi funderar på att skapa fler sagolådor. Barnen visar stort intresse av detta i samlingen. Kan man skapa en sagolåda med olika konstnärer? Barnen kanske kan hitta på en egen saga?
 • På avdelningen använder vi sällan flanosaga. En utmaning där skulle kunna vara att göra sagor med konstnärer.
 • Barnen på avdelningen har olika nationaliteter. Vilka länder kommer konstnärerna ifrån? Vilket språk talar man där?
 • Ur kvalitetsredovisningen framkom det att vi ville göra en reflektionsvägg. Det ska bli en reflektionsvägg som är barnens.
 • I målarrummet har vi fått in en ny hylla. Där står just nu lera och vattenfärg. I detta hyllplan kan vi använda oss av olika material som barnen kan får använda sig av/lära sig om för att kunna skapa och vara kreativa och möta nya tekniker. 

 

 • Integrering av läroplanens olika delar
 • Våra tankar kring hur man kan arbeta med läroplanens olika delar kan ni läsa nedanför.

 

 

 

Uppstart

 • Vi började med att hänga upp bilder från konstnärerna Leonardo Da Vinci och Pablo Picasso. Det blev en bild på Mona-Lisa och en bild på ett ansikte. De barn som ville fick måla av deras teckningar.
 • I uppstarten visade barnen intresse för de olika målningarna och vi gick då vidare genom att titta på fler bilder och filmer om konstnärerna.
 • Vi kommer fortsätter att skicka hem  Dino med en uppgift. Alla barnen ha inte haft Dino hemma.

 

RESULTAT

 • Efter projektet hoppas vi på att barnen är mer berikade med nya språkliga ord och begrepp. Genom ex vardagsprat, bokläsning, rim och ramsor och film hoppas vi på att det kommer utveckla barnens kunskap kring konstnärer.
 • Vi vill att barnen ska bli medvetna om att man kan arbeta som konstnär. Vad en konstnärs yrke innebär, att det inte enbart är att måla.
 • Efter projektet hoppas vi att Intresset för böcker fortlöper.
 • Barnen ska har fått utökade kunskaper inom IKT detta bla. genom att de själva får vara fotografer.
 • Barnen ska få möjlighet till ökad förståelse och kännedom för naturvetenskap och matematik. Detta genom ex.  att måla olika geometriska former ur Picassos målningar, leta efter geometriska former utomhus/inomhus, måla blommor/växter som Monet, plantera, gå ut i naturen och undersöka naturmaterial (ta reda på fakta kring dessa) och måla stilleben.
 • Barnen ska bli delaktiga i reflektionsväggen och genom den väggen kunna reflektera kring vad vi har gjort inom projektet.
 • I projektet kommer  vi att synliggöra förmågorna, reflektion,  kommunikation (samspel) , återberättande och ökad självkänsla genom ex att våga tala i grupp o våga måla och prova olika tekniker inom skapande.
 • Vi vill att projektet kommer att innehålla fakta, fantasi och kreativitet.

MÅL

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: