Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2017-03-17 11:40 i Irstaskolan Västerås Stad
Planering i svenska för ht år 3.
Grundskola 3 Svenska
I år 3 kommer vi att arbeta vidare med din läsning så att du får ett ännu bättre flyt och blir mer säker i din läsning. Du kommer att få läsa olika typer av texter. Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna genom att lära oss om olika läsförståelsestrategier. Du kommer att få skriva olika typer av texter där du övar på språkets struktur, stavningsregler samt enkel grammatik. Du kommer att få söka information ur olika källor och lära dig om källkritik för att kunna skriva egna faktatexter. Du ska få öva dig på att ge och ta muntliga instruktioner samt att göra en muntlig presentation inför dina klasskompisar. Du kommer även att få träna på att i samtal med kamrater få tala om vad du tycker.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • Formulera sig i tal och skrift.
 • Läsa och förstå olika typer av texter. 
 • Använda enkla stavnings- och grammatikregler. 
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Aktiviteter/så här ska vi arbeta

Läsa

 • träna att läsa olika slags texter
 • lässtund flera gånger i veckan
 • läsa högt i par och i grupp
 • boktips och recensioner
 • lyssna på högläsning
 • Läsfixarna
 • läsa och svara på frågor
 • få kännedom om några barnboksförfattare och illustratörer
 • få lära oss om källkritik

Skriva

 • skriva meningar
 • skriva enkla faktatexter på i-Pad
 • använda ord och begrepp som kännetecknar olika genrer
 • skriva olika slags texter, t.ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter (förklara i skrift t.ex. hur du bakar en kaka)
 • bearbeta  en egen skriven text i efterhand (Den magiska dörren)
 • läsa och ge respons/omdömen på egna och andras texter
 • kombinera text och bild -  förstärka din text med bilder
 • träna stavning - enkla stavningsregler och vanligt förekommande ord

 

Tala och lyssna

 • samtala och diskutera om vardagliga ämnen
 • berätta om olika saker
 • lyssna och återberätta saker
 • delta i enkla dramatiseringar
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner
 • framföra en redovisning av ett arbete

 

 

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Läsa en elevnära text med flyt, t.ex. Stjärnsvenska nivå 7.
 • Muntligt eller skriftligt återge innehållet i det du läst.
 • Resonera kring handlingen i en enkel text.
 • Söka information ur olika källor (bok, tidsskrift eller webbsida för barn).
 • Skriva enkla texter med läslig handstil.
 • Använda punkt, stor bokstav och frågetecken. Kunna stava några vanligt förekommande ord.
 • Skriva en berättelse med tydlig handling.
 • Skriva en enkel faktatext.
 • Skriva en dikt.
 • Följa en enkel muntlig instruktion.
 • Berätta om något, t ex en händelse så att andra förstår. 
 • Kunna ställa frågor, kommentera vad andra säger och framföra vad du tycker i ett samtal.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att läsa högt och återberätta för lärare.
 • Genom att läsa text och svara på frågor om innehållet.
 • Genom att visa att du kan söka fakta ur olika källor då vi arbetar med att skriva faktatexter.
 • Genom att skriva olika typer av texter.
 • Stavningstester.
 • Rita en bild/bygga en figur/lägga ett mönster efter en muntlig instruktion.
 • Genom att göra en enkel muntlig presentation. 
 • Genom att få delta i ett samtal om något ämne du fått förbereda dig i.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska år 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Läsflyt
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan läsa en elevnära text med flyt, t.ex. Stjärnsvenska nivå 7.
Läsförståelse
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan muntligt eller skriftligt återge innehållet i det du läst. Du kan resonera kring handlingen i en enkel text. Du kan svara på givna frågor till en enkel text.
Informationssökande
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan söka information i en bok, tidskrift eller webbsida och återge vad du fått reda på.
Skriva olika texter
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan skriva en berättelse med tydlig handling. Du kan skriva en enkel faktatext. Du kan skriva en dikt.
Ämnespecifika ord och begrepp
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan använda grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet i dina texter klart framgår.
Ge omdöme på och bearbeta texter
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan bearbeta din egen text och ge omdömen på dina och andras texter.
Handstil
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Språkets struktur
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan använda punkt, stor bokstav och frågetecken. Du kan kunna stava några vanligt förekommande ord.
Lyssna och förstå
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan följa en enkel muntlig instruktion.
Muntligt berättande
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan berätta om något, t ex en händelse så att andra förstår.
Samtala
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: