Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan verksamhetsreflektion v. 12

Skapad 2017-03-20 15:47 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
På Nyckelpigan finns en mängd nationaliteter och kulturer representerade. Dessa vill vi lyfta och belysa i enighet med vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete. Barnen får tillsammans utforska och undersöka jordens alla hörn och dela med sig av sina fynd för sina kamrater.

Innehåll

Var är vi?

Vi har nu avslutat arbetet med några länder och har precis påbörjat arbetet med nya. Vi har avslutat arbetet med Kina, Iran och Finland. Nu ska vi starta upp med Polen, Assyrien och Kurdistan. Arbetet sker i samma smågrupper som tidigare. Vi fortsätter att arbeta med olika nationaliteter och kulturer då vi ser att detta har väckt ett intresse hos barnen samt att barnen uppvisar ett intresse för deras egna nationaliteter och vill gärna berätta sådant de har fått berättat hemifrån.

Vart ska vi?

.Vi vill att barnen ska få en bredare kunskapsbas kring olika länder och hur världen är uppbyggd och vad som gör varje land unikt. Alla barn ska få sitt land presenterat och utforskat för att sedan kunna berätta för sina kompisar om sitt eget land.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi fortsätter med att arbeta i mindre grupper genom att:

 • Vi pratar om traditioner och högtider
 • Vi involverar föräldarna där de har möjlighet att dela med sig av material och erfarenheter.
 • Visar bilder från landet
 • Tillverkar landets flaggor
 • Gör planscher att sätta upp på väggarna.
 • Lyssnar på musik från landet.
 • Vi utbyter kunskaper i en gemensam samling.
 • Vi samtalar tillsammans med barnen om vad vi har gjort och utforskat.

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: