Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Pelle Svanslös F-2 vt-17

Skapad 2017-03-21 14:13 i Trönningeskolan Halmstad
Arbetet kring Pelle Svanslös kommer att vara ett arbetsområde då vi tränar på att diskutera skolans värdeord med hjälp av berättelser från böckerna och filmer om Pelle.
Grundskola F – 2 Musik Bild Matematik Svenska SO (år 1-3)
Under några veckor framöver kommer vi i åldersblandade grupper arbeta med temat Pelle Svanslös. Vi kommer lägga stor vikt vid värdegrundsfrågor.

Innehåll

1. Övergripande mål: Se läroplanstext nedan

  

 

2. Kursplanemål: se läroplanstext nedan

 

 

 

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • föra diskussion om böcker som du lyssnat på genom högläsning.
 • relatera det du lyssnat på till egna erfarenheter.
 • skriva en enkel berättelse eller ord med läslig handstil
 • kommentera det du lyssnat på och framföra dina egna åsikter
 • berätta så att innehållet tydligt framgår
 • prata om våra värdeord, omtänksam, respektera andra och låta alla vara med utifrån litteratur och filmer.
 • prata om livsfrågor som är dig nära 
 • delta i unison sång
 • delta i uppförande av drama
 • delta i skapande arbete (måla, baka, klippa samt skapa i lera) 

 

4. Undervisning:

Vi kommer att ha högläsning och filmvisning och sedan diskutera det vi läst och sett. Allt detta med fokus på värdeorden omtänksam, respektera andra och låta alla vara med. Vi kommer att prata om de olika karaktärerna i böckerna om Pelle Svanslös och jämföra deras olika  egenskaper. Eleverna kommer också få tillverka egna  texter och bilder. I mindre grupper kommer vi spela teater, utifrån de lästa böckerna. Vi kommer att baka kattkakor, göra lerkatter samt papperskatter. Vi kommer att sjunga kattsånger  (Bingo, Lille katt) tillsammans.

Temat avslutas med en gemensam kattfest.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: