Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2017-03-22 08:34 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett arbetsområde inom religionsämnet om etik och moral.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Under fem veckor ska vi arbeta med etik och moral. Etik är filosofin om hur vi beter oss, moral är hur vi beter oss. Du kommer att lära dig några etiska resonemangsmodeller, som du sedan ska använda för att resonera kring några etiska dilemman.

Innehåll

Vi inleder området med diskussioner och övningar utifrån begreppen; Identitet, solidaritet, jämlikhet och tolerans. Vidare fördjupar vi oss i två etiska modeller; Plikt- och konsekvensetik.

Du kommer att få öva din förmåga att analysera, resonera och reflektera genom olika bildövningar och analys av låttexter.

Vi avrundar arbetsområdet med ett grupparbete där ni ska välja en utsatt grupp i samhället som ni vill skriva om utifrån begreppen vi använt. Därefter får du enskilt skriva en resonerande text kring en utvald grupp- antingen din egen eller någon annan utsatt grupp som dina kamrater redovisat om.

Bedömning enligt matris nedan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv Sh
RELIGION

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara samband, orsaker och konsekvenser av och lösningar på olika händelser, problem och fenomen.
Beskriver händelser/företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser Behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om vad som är rätt och fel. Beskriver och förklarar händelser/företeelser. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om vad som är rätt och fel. Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Du kan på ett välutvecklat sätt, diskutera om vad somär rätt och fel. Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
KOMMUNICERA
Samtala, diskutera, argumentera och uttrycka en egen ståndpunkt eller åsikt
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor. Behöver stöd för att ställa frågor, framföra och bemöta (svara på) åsikter och argument.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
Deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t.ex. dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.
UNDERSÖKA OCH UTFORSKA
...ämnesområden genom t.ex. fältstudier, mätningar, observationer, intervjuer
Behöver stöd för att genomföra undersökningar samt reflektera kring resultatet utifrån givna planeringar.
Genomför undersökningar uifrån tydliga instruktioner i kända sammanhang. Utgår från t.ex. en given frågeställning och genomför undersökningar utifrån givna planeringar. Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Planerar och genomför undersökning på ett lämpligt sätt, i kända situationer. Utgår från en egen enkel frågeställning. Väljer oftast lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar vid behov. Reflekterar kring resultatet, förklarar och koppla resultat till frågeställningen. Jämför ev. alternativa resultat.
Formulerar enkla frågeställningar, planerar och undersöker samt anpassar utifrån sammanhanget. Väljer lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar i processen, samt vid behov. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.
Hantera information
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans - Skilja mellan fakta och värderingar
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Du kan använda källor på ett ganska bra sätt. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda källor på ett bra sätt. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda källor på ett mycket bra sätt. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord. Du använder etiska begrepp och modeller på ett ganska bra sätt.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Du använder etiska begrepp och modeller på ett bra sätt.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk. Du använder etiska begrepp och modeller på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: