👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Genrepet och Styva linan inför nationella prov VT - 18

Skapad 2017-03-22 19:10 i Svärdsjöskolan Falun
.
Grundskola 9 Matematik
Det sista arbetsområdet för högstadiet blir en repetition av allt du har arbetat med på högstadiet. Vi komer även att förbereda inför NP. Om du har bra koll på grunderna får du gärna fortsätta på Styva linan där du kan lära dig avancerad algebra som förbereder dig för de gymnasieprogram som innehåller mycket matematik.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.
 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.
 • Använda det svenska språket i tal och skrift    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Vi repeterar alla moment i det centrala innehåll för matematik   

se länken:   http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Så här arbetar du

  1. Gör stordiagnosen  (lösblad)
  2. Rätta diagnosen med hjälp av facit, ringa in de uppgifter du är säker på så gör vi en en kartlägning över vilka moment/förmågor du/hela klassen behöver träna mer på.
  3. Tillsammans gör vi en veckoplanering, vad du ska jobba med vecka för vecka fram till vecka 18. Vecka 19 genomförs de NP.
  4. Du har tillgång till repetitionshäftet, genrepet samt digitala arbetsmaterialet Digilär, där finns många bra övningar där du kan träna inför NP(kan även göras hemmifrån)

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation K och resonemang R) 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Kontinuerligt ha muntliga diskussioner under arbetets gång, formativ bedömning. 

 • Nationella proven i maj

 

Exempel på bedömning:

Vi löser uppgifter och jämför sedan med  bedömda elevarbeten så ni vet vad som förväntas för att nå en viss nivå.

Ni får titta på olika elevlösningar och får själva/tillsammans med mig försöka bedömma enligt matris

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:  Du ska

 •    Känna dig trygg med förmågorna i matematik, hur de bedöms.
 •    Känna dig trygg med det centrala innehållet i matematik
 •    Känna dig trygg med upplägget inför nationella prov
 •    Känna dig trygg med dina matematikkunskaper inför gymnasiet.

2. Undervisning:

 •    Genomgångar i klassrummet/ filmer digitalt.
 •    Enskilt arbete med metodträning i matteboken eller digitalt material som jag länkat till i classroom och Unikum.
 •    Problemlösning enl EPA modellen (enskilt, par och alla) även omvänd EPA.
 •    Helklassdiskussioner/gruppdiskussioner kring metodval, rimlighet. 

  

3. Bedömning:

 •   Enl bedömningsanvsningar  för nationella prov, skolverkets matris  (vi tittar på tidigare års matriser/bedömningsunderlag så ni vet vad som förväntas)

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning