Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spännande berättelser, åk 5, vt -17

Skapad 2017-03-22 22:16 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skriva spännande berättelser
Grundskola 5 Svenska Bild
Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare, så att du bara måste få veta hur det slutar. Spännande berättelser kan t ex vara äventyrsberättelser, fantasyberättelser, spökhistorier, mysterier och deckare. Du ska nu få lära dig och träna på hur du kan göra för att skriva spännande, och arbetet avslutas med att du ska skriva en egen spännande berättelse. Du ska även under denna period läsa spännande böcker/berättelser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga i svenska genom att;

* formulera dig i tal och skrift

* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

I bild utveckla din förmåga att:

* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

 

Bedömning - vad och hur

Kunskapskrav Svenska, åk 4-6. Lgr-11:    

Skriva texter

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt välfungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

  Eleven kan skriva olika slags texter      med tydligt innehåll, väl fungerande     struktur samt god språklig variation.

 

Skrivregler

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

 I texterna använder eleven grundläggande  regler för stavning, skiljetecken och  språkriktighet med god säkerhet.

 

Berättande texter
 

Kombinera text & annan estetik

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

 Genom att kombinera text med olika estetiska  uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt  och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka  och levandegöra sina texters budskap.

 

Ge omdömen om & bearbeta text

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

 Dessutom kan eleven ge  välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.Vad

Bedömning sker av elevens egna spännande berättelse, elevens skrivprocess och förmåga att ge och ta emot respons för att bearbeta sin text.

 

I elevens berättande text bedöms:

* titel/rubrik (passar den ihop med innehållet)

* Layout: om det är sammanhang mellan början, mittdel och slut. Berättelsekurvan...

* Hur eleven har inlett och avslutat sin berättelse.

* Användning av sambandsord

* Styckeindelning

* hur samtal/dialoger återges i text (vad någon sagt): som direkt tal  (med talstreck och vem som sade det) och indirekt tal (berättar vad någon sade).

* hur eleven använder språket för att skapa levande miljöer och skriva spännande; användning av adjektiv, adverb, prepositioner, liknelser, sambandsord.

* att rätt verbform används konsekvent genom berättelsen.

* hur eleven konstruerar/bygger meningar t ex ordföljd, meningsbyggnad, variation av ord t ex tidsorden, korta-långa meningar.

* användning av stor bokstav vid ny mening och vid namn, och att skiljetecken används på rätt sätt.

* stavning

* hur väl bilden samspelar med texten.

 

Hur:

 • Hur du genomför arbetsuppgifterna från Zick-Zack åk 5 (läromedel).
 • Under min handledning när du arbetar med din berättelse.
 • Jag läser din text under arbetets gång, för att ge respons/feedback.
 • Jag läser din färdiga text för att bedöma hur det har gått, och ger då formativ bedömning - vad gick bra och vad behöver du träna mer på framöver.Undervisning och arbetsformer

Centralt innehåll (Lgr-11):   

SV:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

 

Bild:

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gå igenom planeringen för arbetet med eleverna; syfte, kunskapsförmågor/mål, bedömning, arbetssätt.
 • eleven läsa igenom den formativa bedömningen som han/hon fick av sin nyhetsartikel. Eleven reflektera över vad han/hon behöver träna/tänka på i det kommande skrivarbetet.
 • både enskilt och i grupp
 • genomgångar
 • se på film, sli.se. "Grammatikbolaget"
 • övningsuppgifter i häften (från Zick-Zack Skrivrummet åk 5): layout, språkliga drag vad gäller ---- Vi arbetar i 4 olika steg ----
 • studera och jämföra olika meningar och texters kvalité (ge modeller för skrivandet och texters kvalité). 
 • skriva en egen spännande berättelse, arbetet sker enligt skrivprocessens olika steg: 1. planera din text, stödstruktur till hjälp. 2. skriva utkast 3. bearbeta texten  4. Få och ge kamratrespons  5. Bearbeta texten ytterligare  6. Få lärarrespons  7. Bearbeta texten. 8. Renskriva + måla egen bild till texten. 9. Publicera på Unikum. Utvärdera sitt arbetet. Göra en självbedömning. 10. Lämna in arbetet till sv-läraren.
 • Ge och få respons av en klasskamrat.
 • Utvärdera och bedöma sitt eget arbete.
 • Få respons/feedback av lärare under arbetets gång.
 • Få formativ bedömning av sitt arbete.
 • Eleven har under denna period i uppdrag att läsa spännande berättelser och böcker, som han/hon t ex kan låna på biblioteket. Skriva läslogg om lästa böcker. (skapa modeller för egna skrivandet)Begrepp

layout

titel, rubrik

inledning

problem

upptrappning

lugna partier

lösning

avslutning

berättelsekurva

styckeindelning

plats/miljö

karaktärer

dialog, direkt tal, indirekt tal, talstreck

adjektiv

adverb

prepositioner

liknelser

sambandsord

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bl
Spännande berättelser, åk 5, vt -17

Svenska

Hållplats 1: Jag behöver träna mer
Hållplats 2: Jag är nästan helt säker
Hållplats 3: Jag är helt säker
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text & bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: