Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationstema med skrivande och argumenterande

Skapad 2017-03-23 11:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar ämnesövergripande i ett samlevnadstema, tillsammans med SO och biologi. De muntliga presentationerna sambedöms.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I relationstemat ingår läsning av en valfri bok om relationer, samt skrivning av bokrecension. Vidare ingår ett antal obligatoriska uppgifter; som diskussioner, samt ett argumenterande tal. Utöver de obligatoriska uppgifterna får eleverna välja minst fyra av ett antal valfria uppgifter.

Innehåll

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal.
 • Läsa texter för olika syften.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 • Formulera och bemöta argument.
 • Muntliga presentationer om ämnen hämtade från samhällsliv.
 • Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet och i massmedier samt genom intervjuer.

Konkretisering

 • Diskussioner om lästa texter och om olika aspekter kring samlevnad.
 • Genomgång av källkritik.
 • Eget skrivande.
 • Arbete med egna fördjupningsarbeten, där eleverna söker och värderar information, som sedan sammanställs i ett presentationsprogram.
 • Muntliga presentationer av fördjupningsarbeten.

Undervisning/arbetssätt

 • Samtala kring ämnen som handlar om samlevnad.
 • Läsa texter samt reflektera kring och diskutera deras innehåll.
 • Arbeta med valda skrivuppgifter.
 • Arbeta med förberedelser av muntliga redogörelser.

Bedömning

 • De skrivuppgifter eleven har valt att arbeta med, samt de obligatoriska skrivuppgifterna, bedöms bedöms i med tanke på förmågan att ta ställning, samt hur eleven kan motivera sina ställningstaganden.
 • Muntlig argumentation, sambedöms av flera lärare.

 

Matriser

Sv SvA
Läsa och reflektera+argumenterande tal+skrivande av valfria uppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förbereda, planera och genomföra
Du klarar inte att förbereda, planera och genomföra din argumentation på ett godtagbart sätt.
Du planerar, förbereder och genomför en enkel muntlig argumentation.
Du planerar, förbereder och genomför en utvecklad muntlig argumentation.
Du planerar, förbereder och genomför en välutvecklad muntlig argumentation.
Struktur
Argumentationen är otydligt strukturerad och därför svår att följa.
Argumentationen har, i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Argumentationen har relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Argumentationen har väl fungerande struktur och innehåll.
Föra resonemang med underbyggda argument.
Ditt tal innehåller inga eller få underbyggda argument
Du framför åsikter och argument, som till viss del är underbyggda.
Du kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med mycket väl utvecklade och mycket väl underbyggda argument.
Publikkontakt
Du klarar inte att lösgöra dig från dina anteckningar, utan läser innantill.
Du har stödord till din hjälp och har viss ögonkontakt med publiken.
Du använder dina stödord, men lösgör dig från dem och har god publikkontakt.
Du har mycket god publikkontakt.
Ställa frågor och framföra åsikter i skrivande
Utveckla, motivera och ge exempel.
Du kan till viss del ställa frågor och framföra åsikter, men utan att framföra argument.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument.
Läsa skönlitteratur och reflektera
Resonemang om tid, orsak m.m.
Du resonerar inte om livsfrågor.
Du kan någon mån, resonera om livsfrågor.
Du kan föra tydliga resonemang om livsfrågor.
Du kan föra mycket väl underbyggda resonemang om livsfrågor.
Egna texter
Du levandegör inte dina texters budskap med underbyggda argument.
Du kan till viss del levandegöra dina texters budskap med underbyggda argument.
Du kan relativt väl levandegöra och till viss del förstärka dina texters budskap med underbyggda argument.
Du kan effektivt förstärka och levandegöra dina texters budskap med väl underbyggda argument.

Sv SvA
Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition och sammanhang
Du kan ännu inte formulera dig, så att sammanhanget framgår.
Du försöker hålla en "röd tråd", men det finns en del brister i sammanhang.
Du skriver relativt sammanhängande och lyckas ganska bra med att hålla en "röd tråd".
Texten hålls ihop med en tydlig "röd tråd".
Innehåll och flyt
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Ordförråd och skriftlig korrekthet
Du använder ett enkelt, begränsat ordförråd. Du skriver svenska ord, när du inte hittar de engelska. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du har ett mer varierat ordförråd.
Du använder ett varierat ordval, som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord. Detta kan påverka förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: