Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2017-03-27 11:44 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Här ska du få lära dig mer om bråk och hur bråk och procent hänger ihop. Du ska få lära dig göra beräkningar med både bråk och procent.

Innehåll

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  • föra och följa matematiska resonemang, och

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här kommer du få undervisning om

- Tal i bråkform,   Hur skrivar man ett bråk? Vad är täljare och nämnare? Vad menas med 3/4? 

- Jämföra storleken på bråk,  Storleksordna bråk

Förkorta och förlänga bråk,  Förkorta= dividera täljare och nämnare med samma tal

                                                   Förlänga= multiplicera täljare och nämnare med samma tal

Addition, subtraktion samt multiplikation av bråk,  Vid addition och subtraktion måste nämnarna vara lika

Hur man beräknar delen i bråkform och procentform, Hur mycket är 3/5 av 200 kr? Hur mycket är 12% av 200 kr?

Beräkna andelen vid minskning och ökning, Hur många procent ökar priset om det ökar från 200kr till 300 kr? 

                                                                                Förändring i %= Förändringen/det ursprungliga

-   Beräkna delen med huvudräkning,  Hur mycket är 25% av 200 kr? Tänk då att 25% = 1/4 dvs du kan dividera med 4

 

 

 Så här kommer vi att arbeta

  • Gemensamma genomgångar
  •  Enskilt arbete
  • Diskussioner

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

           Muntlig aktivitet

           Skriftligt prov ons 19 april  Provet omfattar kap 4 sid 120-153 (vi lämnar 4.10)

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

E
C
A
Problemlösning (P)
Hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation (K)
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte om sammanhang.
Resonemang (R)
Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem-situationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar och breddar dem.
Metoder (M)
Kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs. Med metod menas genomförande av metod/procedur.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Begrepp (B)
I vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som ingår och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva de olika begreppen med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om de matematiska begrepp som ingår och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om dematematiska begrepp som ingår och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: