👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltid, Vasatid & reformation

Skapad 2017-03-28 09:34 i Munkedalsskolan Munkedal
Du kommer den närmsta tiden stifta närmare bekantskap med Medeltiden och Vasatiden. Vi kommer att se hur det var både i Sverige och ute i Europa mellan åren 1050 - 1500. Besök gärna hemsidan: http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se Denna sida kan stimulera till vidare bekantskap med Medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Del 1: Medeltiden var en spännade tid i Sverige. Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden! Del 2: Vi kommer även att läsa om Gustav Vasa och Stockholms blodbad samt Martin Luther och reformationen.

Innehåll

Syften och långsiktiga mål

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna hade det, vilken roll kyrkan hade och få kunskap om "kända" personer från den här tiden. I det här arbetet kommer du att möta många ord och begrepp som hör till ämnet. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om medeltiden. Du kommer också att få möjlighet att reflektera över det som vi tar upp och även över din arbetsinsats.

Dessa förmågor tränar vi genom att...

 • läsa texter

 • skriva texter kopplade till temat

 • se på film

 • diskutera och jämför förr & nu

 • framföra våra åsikter och diskutera och argumentera kring dessa

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du kommer att få lära dig mer om: 

* Medeltiden

* Hur människor levde

* Hur städer växte fram

* Vad som hände ute i Europa under samma tid

* Intressanta och viktiga personer och händelser under medeltiden

* Gustav Vasas tid och Stockholms blodbad 

* Martin Luther och reformationen

 

Bedömning

Se matris dit kunskapskraven är kopplade.

Följande ligger till grund för bedömningen:

 • Lektionsarbete
 • Enskilt/par-arbete
 • Inlämningsuppgifter/bedömningsuppgifter
 • Presentation/redovisning
 • Diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden, Vasatiden & reformationen

På väg
-->
-->
-->
Förmåga: Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hängenr ihop.
Du kan sätta ut stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och medeltiden på en tidslinje. Du vet hur länge och under vilka år medeltiden varade.
 • Hi  E 6
Du kan inte sätta ut åldrarna i en korrekt tidsföljd. Du vet inte när medeltiden började och slutade.
Du sätter ut de flesta åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när Medeltiden började och slutade.
Du sätter ut alla åldrarna i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när Medeltiden började och slutade.
Du sätter ut alla åldrarna i en korrekt ordning och när alla åldrar började och slutade på en tidslinje.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
 • Hi  4-6
Du vet inte vad alla stånden hette. Du kan inte beskriva hur de levde i stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Förmåga: Använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop.
Du vet hur och var de första städerna skapades. Du kan ge exempel på några städer som uppkom under medeltiden.
Du vet inte hur och var de första städerna skapades. Du kan inte ge exempel på några städer som uppkom under medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur och var de första städerna skapades. Du kan ge något exempel på några städer som uppkom under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur och var de första städerna skapades. Du kan ge något exempel på några städer som uppkom under medeltiden.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för hur och var de första städerna skapades. Du kan ge flera exempel på några städer som uppkom under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva hur man levde både på landet och i staden på medeltiden.
 • Hi  E 6
Du kan inte på ett enkelt sätt berätta om hur man levde både på landet och i staden på medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur man levde både på landet och i staden på medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om hur man levde både på landet och i staden på medeltiden.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om hur man levde både på landet och i staden på medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du vet inte vad Hansan var. Du vet inte varför Hansan skapades eller vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Förmåga: Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Jämförelser av levnadsvillkor, medeltid och nutid, för barn, kvinnor och män
 • Hi  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du kan inte göra jämförelser och berätta något om hur barn, kvinnor och män levde under medeltiden jämfört med idag.
Du kan på ett enkelt sätt göra jäm-förelser och berätta något om hur barn , kvinnor och män levde på medeltiden jämfört med idag.
Du kan på ett utvecklat sätt göra jämförelser och berätta om hur barn, kvinnor och män levde på medeltiden jämfört med idag.
Du kan på ett välutvecklat sätt göra jämförelser och berätta om hur barn, kvinnor och män levde på medeltiden jämfört med idag.
Förmåga: Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
 • Hi  4-6
Du kan inte på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Förmåga: reflektera och analysera
Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
Du kan inte på ett enkelt sätt berätta och reflektera hur reformationen påverkat Sverige och människorna, eller analysera och jämföra levnadsvillkoren innan och efter reformationen.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och reflektera hur reformationen påverkat Sverige och människorna. Du kan analysera och jämföra tiden innan reformationen och efter.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta och reflektera hur reformationen påverkat Sverige och människorna. Du kan analysera och jämföra tiden innan reformationen och efter.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta och reflektera hur reformationen påverkat Sverige och människorna. Du kan analysera och jämföra tiden innan reformationen och efter.
Ny aspekt