Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna - Temainriktat arbetssätt

Skapad 2017-03-28 16:17 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Ett språkinriktat temaarbete på en småbarnsavdelning med flera olika språk.
Förskola
Vi kommer att arbeta temainriktat med Babblarna under vårterminen 2017. (Ett språkstimulerande material) Vi har delat upp barnen i 2 grupper, en med de yngsta barnen som heter "Tigrarna" och en med de större barnen där gruppen heter "Ugglorna". Temaarbetet kommer att innehålla språklek, skapande, sång/rytmik/rörelse, promenader i närområde och värdegrundsarbete mm.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

 I barngruppen har vi 14 somaliska barn. Därför tyckte vi att ett arbete med Babblarna kunde vara ett bra material för barnens språkutveckling och lärande. Vi tror också att materialet med figurerna kan bidra till vårat värdegrundsarbete på ett positivt sätt.

Vi har delat in barnen i två grupper där barnen får en större möjlighet till lärande utifrån sin egen ålder/mognad. Vi ger även barnen större möjlighet att våga prata/uttrycka sig i mindre grupp mm.

SYFTE

Syftet med temaarbetet är att ge barnen möjlighet till att utveckla sitt språk på ett lustfyllt sätt. Temaarbetet kommer också att ge barnen kunskaper inom värdegrunden, matematik/teknik, natur/djur samt fin -och grovmotorik.

METOD

I den dagliga verksamheten kommer temaarbetet att genomsyra flera av våra aktiviteter med barnen.

Minst en gång i veckan kommer vi att ha "Babblar-samling"  i tvärgrupper utifrån barnens intressen och behov. Här försöker vi att väcka barnens nyfikenhet, intresse och delaktighet i temaarbetet. Under varje vecka ges barnen många tillfällen till att utveckla de olika kunskapsområdena på ett lek- och lustfyllt sätt.

Under vårterminen kommer vi att erbjuda olika material och aktiviteter som barnen får prova på.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum både genom text och bilder. Vi kommer också med jämna mellanrum att filma med Ipad för att kunna visa barnen och vårdnadshavarna.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi kommer att reflektera och planera på gemensam planeringstid en gång i månaden. Utvärdering sker kontinuerligt på dessa möten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: