Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text - läromedel ZickZack

Skapad 2017-03-28 18:39 i Gantofta skola Helsingborg
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer. Förklarande texter förekommer i skolans no- och so-ämnen samt i faktaböcker, tidningar och på internet. De förklarande texterna handlar om naturfenomen.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med förklarande text ska du :

1. förstå syftet/meningen med en förklarande text och    kunna söka kunskap om det fenomen som du ska förklara.(Förkunskap/förförståelse)

2. lära dig hur man använder strukturen för en förklarande text. (Steg 1)

3. lära dig hur du använder det språk som är typiskt för texttypen.(Steg 2)

4. öva på det du lärt dig (se ovan steg) i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en förklarande text. (Steg3)

5. med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en förklarande text. (Steg4)

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt få söka och utveckla kunskap om naturfenomen.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter, där du lär dig känna igen en förklarande texts syfte och struktur.

Steg 2: Du kommer att i grupp få arbeta med de språk, ord och begrepp, som är typiska för förklarande texter. Du kommer att få lära dig använda sambandsord och fraser som bidrar till förståelse om varför och hur saker är och fungerar som de gör. Förutom att sambandsorden hjälper till med förståelsen ger de även texten en logisk struktur/ordning.

Steg 3: Klassen/gruppen läser och jämför en återberättande text med en förklarande text. Du övar på det du tidigare lärt dig i steg 1-2. när du tillsammans i en grupp skriver en förklarande text.

Steg 4: Du kommer att på egen hand få skriva en förklarande text om ett naturfenomen. Texten ska bearbetas och redovisas.

Slutligen bedömmer du din förklarande text med din lärare. I bedömningen formuleras nya mål.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en förklarande text
- kunna presentera innehållet på ett begripligt och för uppgiften anpassat sätt.
- kunna använda strukturen för en förklarande text.
- kunna använda språk, ord och begrepp, som är typiska för en förklarande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella förklarande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande text

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur förklarande text
Texten har rubrik, inledning och utvecklade förklaringar
Du följer strukturen för förklarande text men missar på någon av delarna. Förklaringarna är mestadels begripliga men vissa delar av förklaringen saknas.
Du följer strukturen för förklarande text på ett godtagbart sätt. Förklaringarna är begripliga och tar upp de mest väsentliga delarna av förklaringen. Mindre brister förekommer men de stör inte helhetsintrycket.
Du följer strukturen för förklarande text på ett bra sätt. Förklaringarna är mycket tydliga och välutvecklade. Någon enstaka mindre brist kan förekomma.
Språkliga drag förklarande text
Texten innehåller orsaksord, sambandsord och verben är skrivna i presens
Du har börjat använda de språkliga strukturerna men vissa brister finns i ditt användande av orsaksord, andra sambandsord och/eller i tidsformen.
Du använder de språkliga strukturerna på ett godtagbart sätt.
Du använder de språkliga strukturerna på ett bra sätt
Använda ämnesord
Du använder ord och begrepp som hör till det som texten handlar om på ett sätt som gör texten tydlig.
Du använder ett fåtal ämnesord.
Du använder ämnesord på ett sätt som visar att du förstår dem.
Du använder rikligt med ämnesord med god säkerhet
Språklig variation
Bra flyt i texten. Meningarna hör ihop med varandra. Inga upprepningar.
Du behöver variera ditt språk mer.
Du skriver med ganska god språklig variation.
Du skriver med god språklig variation.
Språkriktighet
Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning
Språkriktigheten behöver mer träning.
Du skriver med ganska god språkriktighet.
Du skriver med god språkriktighet.
Användning av bilder
Är dina bilder väl valda? Gör de det lättare att förstå texten?
Du använder bilder på ett sätt som förtydligar innehållet.
(Bedöms inte)
(Bedöms inte)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: