Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk

Skapad 2017-03-28 20:05 i Sandarne skola Söderhamn
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Resultat av ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk, åk 3 2017

Innehåll

Matrisen innehåller de delar som testas i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

 N=Nått kravnivån och EN= Ej nått kravnivån.

Matriser

Sv SvA
Kunskapsprofil - Svenska åk 3

Eleven ska beträffande läsning

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna läsa bekanta och elevnära skönlitterära texter och visa grundläggande läsförståelse(delprov B)
Kravnivå 13/18 poäng
- kunna läsa bekanta elevnära faktatexter och instruktioner och visa grundläggande läsförståelse(delprov C)
Kravnivå 13/18 poäng
- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt (delprov D)
För lägsta godtagbara kravnivå ska alla aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning - Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar - Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas
-kunna kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet och på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse. -Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och referera detta till egna erfarenheter. (Delprov E)
För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten - Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten - Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter

Eleven ska beträffande skrivning

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (delprov G)
För lägsta godtagbara kravnivå ska följande två aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken
- kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan skriva berättande texter med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.(delprov F)
För lägsta godtagbara kravnivå ska följande aspekt vara uppfylld: - Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. (Eleven kan skriva en berättande text med en enkel rödtråd samt i huvudsak fungerande handling)
- kunna söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. - Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehåller klart framgår. (Delprov H)
För lägsta godtagbara kravnivån ska följande två aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. (Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt) - Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar a stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.

Eleven ska beträffande tal och samtal

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter (delprov A)
För lägsta godtagbara nivå ska 3 av 4 aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång - Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften - Eleven kan lyssnar på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas - Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: