Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2017-03-28 22:09 i Malmabergsgruppen Västerås Stad
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Undervisningens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisningens Centrala innehåll år enligt Lgr 11

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Berättande texter för barn och unga från olika tider från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisningens innehåll

Undervisningen sker i olika former; en till en pedagogik, högläsning, egen läsning, lärarledda genomgångar

 • Vi läser olika sorters litteratur.
 • Vi arbetar aktivt med läsförståelse : boksamtal, faktaboksdiskussioner m.m.
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter t.ex. beskrivande texter, instruerande texter, argumenterande texter (reklam), återberättande texter och berättande texter. 
 • Vi tränar på att tala inför andra.
 • Vi tränar på att lyssna på varandra.
 • Vi samtalar om ordförståelse och språkets struktur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Bedömning i Svenska enligt Lgr 11

Ej godtagbra kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Läsa
Läsflyt
Du kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera viktiga delar med god koppling till sammanhanget och visar en god läsförståelse
Skriva
Innehåll
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Språkliga normer
I dina texter använder du grund-läggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter använder du grund-läggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Tala, lyssna, samtala
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del håller sig tillämnet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som håller sig väl till ämnet.
Tala
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i stort sätt fungerande inledning, inne- håll och avslutning och med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: