Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4 B Division och räknemetoder, kap. 7 Eldorado 4B

Skapad 2017-03-29 07:11 i Regnbågsskolan Gullspång
Om vi får 480 kronor ihop du och jag och sedan ska vi dela lika. Hur mycket får vi var och en? Om vi istället får 58 kronor, hur blir det då? Kan vi dela på det du och jag?
Grundskola 4 Matematik
Division och multiplikation är räknesätten som hör ihop och här ska vi använda dem på olika sätt.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål för området "division: Jag behärskar begreppet division och kan tolka, beskriva och använda räknesättet division.

Jag använder både delningsdivision och innehållsdivision.

Innehållsdivision - Ett rep är 8 m. Jag klipper ett hopprep som är 2 m. Till hur många hopprep räcker repet?)

Delningsdivision - Ett rep är 8 m. Jag delar det i 4 lika långa hopprep. Hur långt blir varje hopprep?

Jag visar sambandet mellan division och multiplikation, samt utnyttjar denna kunskap vid t ex kontrollräkning. Jag behärskar multiplikationstabellerna och kan generalisera dem till att gälla olika talsorter.

Avsnitt 2

Vi kommer även denna gång att diskutera, rita och gemensamt lösa uppgifter men även arbete i par samt på egen hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Division och räknemetoder, kap. 7 Eldorado 4B

Division

Steg 1
Steg 2
Välja uttryck
Jag väljer ett uttryck som ger rätt lösning på uppgiften. Ex. På utflykten är klassen indelad i 6 grupper med 4 elever i varje grupp. Varje grupp har en påse med 12 plommon. Hur många plommon får varje elev om de delar lika? a) 12 - 6 - 4 b) 12/6 c)12/4 d) 4 * 12
Jag nämner något hur jag tänker när jag har räknat.
Jag beskriver hur jag tänker när jag har räknat.
Samband mellan division och multiplikation
Jag förklarar sambandet mellan division och multiplikation. Ex. 30/? = 6 5 * 6 = 30 alltså ska det stå "5" istället för frågetecknet. Jag kan kontrollräkna på följande sätt: Jag vet att 4 * 6 är 24 så då vet jag att 24/6 = 4 och att 24/4 = 6.
Jag redogör för något samband mellan division och multiplikation.
Jag förklarar sambandet mellan division och multiplikation.
Kort division
Jag räknar med kort division utifrån talsorterna hundratal, tiotal och ental. Ex. 428/2 400 dividerat med 2 är 200. 20 dividerat med 2 är 10 och 8 dividerat med 2 är 4. Svaret är alltså 214.
Jag räknar med kort division utifrån två av talsorterna, ex. 42/2 eller 39/3.
Jag räknar med kort division utifrån alla tre talsorterna.

Räknemetoder, division

Steg 1
Steg 2
Räkna kort division och förstå rest
Jag räknar med kort division med uppställning (algoritm) och förstår varför det blir "rest" (det som är kvar och som jag ännu inte kan räkna med.) Ex. 7/3 = 2 och rest 1.
Jag räknar med kort division med uppställning och får "rest".
Jag räknar med kort division med uppställning och får "rest". Jag redogör för varför det blir rest.
Generalisera tabellerna och se samband
Jag generaliserar tabellerna och t ex. använder 45/9 = 5 då jag beräknar tal såsom 4500/9 = 500.
Jag kan generalisera tabeller.
Jag redogör för samband mellan tabellerna och generaliserar då jag räknar.
Textuppgifter med division
Jag löser textuppgifter där division ingår och redogör för mina uträkningar - min tankegång. Ex. Elias och två kamrater spelar ett kortspel där de bara använder korten med hjärter. Elias blandar och delar ut korten så att alla får lika många. Hur många kort får och en och hur många blir över?
Jag löser textuppgifter och redogör till en viss del för hur jag har tänkt.
Jag löser textuppgifter och redogör i alla led för hur jag har tänkt.
Kort division med en eller flera minnessiffror
Jag räknar kort division med minnessiffror: Ex. 72/3 = 24 543/2 = 267
Jag räknar kort division med en minnessiffra.
Jag räknar kort division med fler minnessiffror.
Använda dig av fler än en räknemetod
Jag använder fler än en räknemetod då jag dividerar. Ex. 1. När jag räknar 598/3 så gör jag överslagsräkning och vet att svaret nästan är 200. 2. När jag räknar 168/3 så räknar jag med kort division. 3. Jag räknar på miniräknare då jag ska beräkna tal med nämnaren som är mer än 10 t ex. 816/17.
Jag räknar med överslagsräkning och med miniräknare vid kort division.
Jag räknar med överslagsräkning, miniräknare och uppställning vid kort division.

Dividera med 10, 100 och 1000

Steg 1
Steg 2
Redogöra för hur jag gör då jag dividerar med 10, 100 och 1000
Jag förklarar vad det kommer sig att talet flyttas en ruta åt höger då jag dividerar med 10. Vi har fyra rutor där 1000-tal, 100-tal, 10-tal och ental finns. Talet 400 skrivs i så att 4:an står i 100-tals rutan och nollorna i 10-tal och entals-rutan. Då jag dividerar talet 400 med 10 så flyttas 4:an åt höger och får inte värdet 100-tal nu utan 10- tal istället - värdet minskar.
Jag nämner en del om vad som händer då jag dividerar med 10, 100 eller med 1000.
Jag redogör för vad som händer då jag dividerar med 10, 100 eller med 1000.

Problemlösningsstrategi - göra tabell

Steg 1
Steg 2
Göra tabell och därmed lösa problem
Jag ska kunna göra en tabell och visa hur jag har löst problemlösningsuppgifter.
Jag markerar uppgifter i en tabell och har med kolumner eller tabellhuvud. Jag använder delar av tabellen för att lösa uppgifter.
Jag markerar uppgifter i en tabell och har med kolumner och tabellhuvud. Jag använder sedan tabellen för att lösa uppgifter och har alltså med relevant fakta.

Förmågor

Steg 1
Steg 2
För och följer matematiska resonemang
Jag för matematiska resonemang. Jag använder då matematiska ord och uttryck såsom addition, division, delat med, summan, kvoten, multiplikation...
Jag beskriver hur jag tänker när jag löser eller har löst en uppgift och använder då något matematiskt ord eller uttryck.
Jag beskriver hur jag tänker när jag löser eller har löst en uppgift och använder då fler matematiska ord och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: