Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 8 Chapitres 6-7

Skapad 2017-03-29 10:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
3 Le Paris-Dakar 4 La rencontre 5 Au téléphone
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

SYFTE -

 • Du skall känna till varje kapitels delmål och utvärdera dessa för att öka din delaktighet och ditt ansvarstagande vad gäller dina studier i franska.
 • Du skall kunna sätta upp nya mål för att ta nästa steg i ditt lärande utifrån insyn i delmål, självskattning och reflektion liksom lärarens bedömning.
 • Du skall som övergripande mål känna att "du äger ditt lärande" och att du har redskap som såväl strategier för det.

ARBETSBESKRIVNING FÖR DELMÅLEN I KAPITEL 6 och 7

Vi arbetar med delmålen i kapitel 6 och 7 under vårterminen 2017. Du tränar färdigheterna att lyssna, tala, läsa och skriva kontinuerligt i varje kapitel. Där till viss realia. 

Arbetet är formativt så till vida att du fortlöpande får feed-back och feed-forward. Du tränas i att reflektera över ditt egna lärande och vad nästa steg är.

Arbetsområdet avslutas med ett test på ord, uttryck och grammatik. Resultatet bedöms med matris och/eller kommentar. 

 

 6 Voyages

 

 • Presens  och p.c. av regelbundna ir-verb
 • presens av orgelbundna IR-verben sortir och partir
 • Repetera adjektiv
 • Repetera plural med -X
 • Textens glosor

 

7 Surprise

I kapitel 7 skall du lära dig

 

 • Passé composé av det oregelbundna verbet prendre
 • Adjektivets komparation - regelbunden
 • Combien de
 • Repetera partitiv artikel
 • Repetera mängd
 • Repetera oregelbundna och oregelbundna IR-verb
 • Textens glosor

 

 

BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

 • Bedömning av de olika kapitlens delmålen görs kontinuerligt under arbetets gång som ett led av formativ bedömning. Uppnådda kunskapsdelmål bedöms med matris och/eller kommentar i elevens planering.

 

 • Framåtsyftande självutvärdering av delmålen görs av eleven i Lärloggen "Je sais" för att synliggöra vad nästa steg är, liksom för att öka elevens delaktighet och ansvar.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
SKRIVA och berätta om dig själv - Moderna språk årskurs 8

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven kan med stöd av läraren i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: