Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i skolan

Skapad 2017-03-29 16:18 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Stora delar av vår värld är idag uppbyggd av kod. Med kod menas digitala instruktioner på olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, mobilen m.m. tar vi del av den kod någon annan har skapat och programmerat. Eleverna kommer under några veckor få en förståelse för att programmera. De ska få en förståelse för vad som ligger bakom den digitala teknik som finns runt omkring oss. Tidsperiod: Torsdagar vecka 19, 20, 22, 24

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna har fått testa på Bee-Bot som är en enkel kod. För att väcka lusten ytterligare så bygger vi vidare på Code.org. När de jobbade med Bee-Bot fick de testa på att skriva egen kod med de fyra kommandon som Bee-Bot har: framåt, bakåt, vända åt höger, vända åt vänster. Eleverna fick i uppdrag att förflytta Bee-Bot från en bestämd plats till en annan.

 

Konkretisering av målen

Vi tränar bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
 • För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
 • Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter

 

Genomförande

Under detta tema kommer du att få veta mer om programmering och även prova på att med hjälp av din dator programmera. Vi kommer att ha gemensam start/genomgångar med ett program i 10 delar (Programmera mera på UR.se) där vi lär oss vad programmering innebär, vilka färdigheter vi behöver öva upp samt om programmering historiskt sett . Vi samtalar om programmering och löser sedan uppgifter enskilt eller i grupp. Varje lektion avslutas med eget arbete i ett program som heter CODE.

 

Dokumentation och bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Identifiera problem och behov och komma fram till olika slags lösningar
 • diskutera kring behov och syftet med programmering men också hur det påverkar människan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: