Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektema Vessige fritids 2017

Skapad 2017-03-30 11:10 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola F – 5
Vi kommer under våren att arbeta med tema lek. Vi uppmärksammar lek i alla möjliga sammanhag och tillfällen. Vad är lek? Vad tränar vi genom att leka? Hur kan man utveckla en lek?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Följjande förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla under lektemat. 

Kommunikativ förmåga – att kunna samtala, diskutera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. 

Metakognitiv förmåga –  lösa problem med anpassning till en viss situation, ett visst syfte eller sammanhang, 

Kreativitet idérikedom,  nyfikenhet, initiativtagande, 

Empati inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter,

Social förmåga social förmåga, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i grupp, flexibilitet och anpassningsförmåga, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening.

Självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, 

 

 

Utvärderingen - vad och hur

Utvärdering sker tillsammans med eleverna under fritidsråd. Pedagogerna utvärderar varje vecka i samband med planeringen och följer upp vad man kommit fram till. Vi kommer även att observera hur eleverna arbetar under de olika aktiviteterna för att se om våra syften arbetas mot. 

 

Undervisning och arbetsformer

 En stor del i planeringen är elevernas egna åsikter och tankar. Genom fritidsråd och samtal får vi input från eleverna som vi tar med i plangeringen. För att få struktur på dagarna kommer vi att arbeta fram en veckogång så att det blir tydligt för alla. 

Vi kommer att erbjuda Veckans lek, veckans leklåda, stationer med både Fladdermusen och Vampyren på onsdagar. Vi kommer att prata om vad lek är och synliggöra lärandet i leken. Vi vuxna kommer ibland att delta som lekare i leken för att få den ännu mer attraktiv. 

Alla ska känna att de kan lyckas och i leken behöver eleverna olika stöd för att kunna leka, detta kommer vi pedagoger att finnas med och stötta eleverna i. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: