Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral - 8C vt17

Skapad 2017-03-30 11:58 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hur vet vi vad som är rätt och fel? Vad innebär det att vara ond? Vem bestämmer vad som är rätt eller fel? Hur tar vi ställning till vad som är rätt och fel? Vilka konsekvenser får de val vi gör? Många frågor, minst lika många svar. I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i moraliska dilemman, etiska konflikter och frågor om vad som egentligen är gott och ont.

Innehåll

Mål

Arbetsområdet syftar till att vi ska lära känna oss själva, varandra och världen lite bättre. Målet är att du ska kunna:

 • Fundera kring och formulera tankar om saker som rör rätt och fel, gott och ont.
 • Ta ställning i olika moraliska frågor och dilemman.
 • Kunna uttrycka dina åsikter om dig själv och den värld vi lever i.
 • Förklara olika sätt att se på etiska frågor utifrån de modeller vi lär oss.
 • Förstå vilka möjliga konsekvenser våra val kan få.

Arbetssätt och redovisning

Detta arbetsområde är främst muntligt, men vi kommer även att läsa en del. Vi kommer att se film och filmklipp som vi diskuterar tillsammans. I diskussionerna bidrar du med tankar och åsikter. Vi kommer att göra värderingsövningar där du tar ställning till olika moraliska dilemman och du förklarar dina tankar och åsikter. Bedömning kommer att ske under lektionstid då vi gör övningar och uppgifter. 

Arbetsområdet innehåller:

 • Film 
 • Genomgångar och övningar
 • Diskussioner
 • Värderingsövningar
 • Diskussioner om etiska dilemman med hjälp av etiska modeller
 • Läsning (häften: Etik samt Systerreligionerna)
 • Korta skriftliga uppgifter/läxförhör och ett litet test

Vi ser på småfilmer som rör etik och moral och tar upp olika svåra situationer. Vi diskuterar sedan dessa tillsammans eller i mindre grupper och försöker komma på lösningar utifrån etiska modeller/livsåskådning/religion. 

SKETCH - GRUPPARBETE:

Vi delar in klassen i mindre grupper som skall komma på ett etiskt/moraliskt dilemma och göra en sketch av det som spelas upp. Sketchen ska först spelas upp utan slut så att publiken kan diskutera hur det kan sluta/hur problemet ska lösas. Därefter ska gruppen spela upp två alternativa slut- kopplade till olika etiska modeller. 

INDIVIDUELL SKRIVUPPGIFT:


Du väljer ett etiskt dilemma och lämnar in en text om det. I texten skall du kortfattat presentera det etiska dilemmat samt därefter resonera och argumentera om dessa svåra frågor och visa att du kan föra underbyggda resonemang ur olika perspektiv (vad är rätt och vad är fel - motivera och förklara varför samt ge exempel). Du skall i dina resonemang använda de etiska modellerna samt etiska begrepp och på så sätt  visa dilemmat ur olika perspektiv.

 • Abort- rätt eller fel? (ur religiös samt jämställdhets-perspektiv)
 • Fusk, feghet och mod (civilkurage- vågar du ingripa? T.ex. mobbning)
 • Identitet och Livsfrågor (Hur ska en god människa vara? Duger jag?)
 • Män och kvinnor – jämställdhet (Hur skildras män och kvinnor i media/samhället? Är reklam/skildringar i populärkultur etiskt försvarbart? Hur påverkar media och populärkulturen synen på män och kvinnor? Diskutera även det religiösa perspektivet- hur påverkar religion synen på män och kvinnor samt människovärde? Ta upp konkreta exempel på orättvisor)
 • Sex före äktenskapet/Sexualitet (ur religiös samt jämställdhets/ansvars-perspektiv)
 • Dödsstraff/Aktiv dödshjälp - rätt eller fel? (ur religiös synvinkel, etiska modeller samt humanism)
 • Lögner och vita lögner (Är det ok att ljuga? Varför ljuger vi? Diskutera och ge exempel ur ett religiöst och etiskt/moraliskt perspektiv)

TEST:

Vi avslutar arbetsområdet med ett test. I testet skall du kunna redogöra för de olika etiska modellerna och ta ställning i ett etiskt dilemma med hjälp av dessa. Du skall även kunna redogöra för grunderna i världsreligionerna och hur man kan resonera i olika frågor utifrån deras etik (häftet "Systerreligionerna") 

I det här arbetsområdet ska du visa att du kan

 • förklara begreppen: rätt och orätt, jämlikhet, solidaritet, empati, jämställdhet, utanförskap, kränkning
 • resonera och komma på lösningar till moraliska dilemman med hjälp av olika etiska modeller och religion 
 • resonera kring vardagliga frågor som t.ex. utanförskap och kränkning
 • resonera kring vad som är ett bra liv och hur man kan göra gott

För bedömning, se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik och moral

Nivå 1
Enkla I huvudsak
Nivå 2
Utvecklade Relativt väl
Nivå 3
Välutvecklade Väl
Argumentera och resonera
I texten (inlämningsuppgift) utgår du från ett etiskt dilemma och resonerar kring vad som är rätt eller fel ur olika perspektiv med hjälp av de etiska modellerna I värderingsövningar står du för ditt ställningstagande och kan förklara varför du tycker som du gör.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etiska modeller
Förmågan att förstå och använda etiska begrepp och modeller. Du visar att du förstår och kan använda de etiska modellerna i din text samt i värderingsövningar när du tar ställning
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Kunskap och resonemang
Dina kunskaper kring världsreligionerna och deras centrala tankegångar HUR? - Du för resonemang i texten om hur någon religion/livsåskådning skulle kunna resonera i det etiska dilemmat
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Etiska modeller
Du visar att du förstår och kan förklara hur de etiska modellerna fungerar. HUR? - Test 31/5
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: