Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 5B kapitel 1 - Bråk, procent och algebra"

Skapad 2017-03-30 14:50 i Sollebrunns skola Alingsås
Mattespanarna 5B kapitel 1 - Bråk, procent och algebra
Grundskola 5 Matematik
Dags för nytt kapitel i matematik. I kapitlet kommer vi lära oss mer om bråk, procent och decimaltal.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Bråk, procent och algebra

Bedömning

I arbetsområdet Bråk, procent och algebra bedöms din förmåga att:

 • Storleksordna bråk - för att du ska kunna fördela något rättvist.
 • Samband mellan bråk och procent - för att kunna förenkla svåra beräkningar
 • Beräkningar med bråk och procent - för att t ex kunna räkna ut ett pris för en vara som är på rea.
 • Algebra - uttryck med bokstäver - för att kunna räkna med tal du inte känner till.

 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp, som tex; bråk, procent, algebra, uttryck och ekvation.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Praktiska övningar.
 • Färdighetsträna på dator.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör på lektionerna. Du kommer också att få välja hur du kan träna mer för att befästa aktuellt område, t ex via elevspel, passande stenciler, spel mm.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, procent och algebra

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår bråkbegreppet och hur olika bråk förhåller sig till varandra.
Eleven storleksordnar enklare bråk och sätter dem i förhållande t.ex. 1/2 eller 1.
Eleven bestämmer förhållanden mellan svårare bråk och heltal, även i devis nya sammanhang. Ex. Är 8/3 större än två hela?
Eleven visar förståelse för bråkbegreppet och kan använda det i algebraiska uttryck. Ex hälften av a/2 är a/4.
Eleven förstår proportionella samband mellan bråk och proportionella samband mellan procentsatser.
Eleven använder samband mellan enklare bråk. Ex. 1/4 är hälften av 1/2 eller att 25% är hälften av 50%.
Eleven använder samband mellan olika bråk, ex. 1/2, 1/4, 1/8 eller 50%. 25%, 12,5%.
Eleven använder sambanden i olika situationer som t.ex. 1/10 av 40 och 1/20 av 40, eller 25% av 80, 25% av 160.
Eleven tecknar algebraiska uttryck.pekt
Eleven tecknar enkla uttryck för obekanta tal. Ex. Per är sju år äldre än Maria. Pers ålder kan skrivas som x+7 år.
Eleven använder algebra för att teckna utvecklade samband. Ex. Jonas har fyra gånger fler kulor än Magnus. Jonas har 4 gånger x kulor.
Eleven använder algebra för att teckna mer utvecklade samband. Ex 4 gånger x + 6

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med bråk och procent.
Eleven gör beräkningar med enklare procentsatser eller bråkuttryck. Ex. Hur mycket är 50% av 16 kr? Hur mycket är 2/3 av 15?
Eleven gör beräkningar med olika procentsatser. Ex. Hur mycket är 60% av 200 kr? Eleven kan utifrån bråkbegrepp räkna ut en helhet. Ex. 1/5 av bilarna motsvarar 8 st. Hur många finns det där tiotals?
Eleven gör mer utvecklade beräkningar med olika procentsatser. Ex. Hur mycket är 15% av 200 kr eller 4% av 800?

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder algebraiska uttryck för att lösa ett problem.
Eleven sätter in ett värde i ett uttryck och tolkar svaret. Ex. En sparbössa innehåller 2 gånger x kr och en annan y kr. Hur mycket innehåller de tillsammans om x=10 och y=15?
Eleven sätter in ett värde i ett svårare uttryck och tolkar svaret. Ex. Jespers pappas ålder går att beskriva med 4 gånger x =2. Hur gammal är han om x=9?
Eleven listar ut värdet på det obekanta talet i en ekvation. Ex a/4=300 (uppgift 110).
Eleven väljer strategier för problemlösning i vardagliga situationer.
Eleven väljer strategier som är delvis anpassade till situationen och som fungerar i huvudsak. Ex. Eleven ritar en lösning till uppgift 4.
Eleven väljer strategier som är anpassade till situationen och som fungerar relativt väl. Ex. Eleven storleksordnar bråken 3/4 och 4/5 i uppgift 4.
Eleven väljer strategier som är väl anpassade till situationen och som fungerar väl. Ex. Eleven resonerar om hur "långt" bråken är från ett med matematiska begrepp, utan direkt bildstöd i uppgift 11.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Eleven gör enkla formulering. Ex 1/3 är dubbelt så stor som 1/6.
Eleven gör relativt goda formuleringar. Ex Dubbelts så mycket som 1/10 kan skrivas på 2 sätt t ex 2/10 och 1/5.
Eleven kan göra tydliga och välutvecklade formuleringar. Ex 1/8 är hälften av 1/4 och 1/4 är hälften av 1/2. Då är 1/8 en fjärdedel av 1/2.
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar
Eleven gör enkla motiveringar och förklaringar till hur han/hon löst uppgiften samt följer ett resonemang runt andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur hen tänker löst uppgiften samt för resonemanget delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur han /hon löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: