Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans språkar vi

Skapad 2017-03-31 12:42 i Mörsils förskola Åre
I förskolans läroplan står det "de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" I denna planering har vi utgått ifrån barnens intressen och behov som framgått i observationer och samtal med barnen. Skapad 2015-02-24 av Ulrika Måsén i Tuvan
Förskola
Med hjälp av sagor, teater, skapande, sång och musik vill vi utöka barnens ordförråd, öva på att lyssna, återberätta och på att göra egna berättelser.

Innehåll

Mål (Det här ska vi ge barnen möjlighet att utveckla)

Utöka barnens ordförråd, öva på att lyssna, återberätta och på att göra egna berättelser. 

Målkriterier (Det här vill vi se och höra i barngruppen när målen är uppnådda)

Vi vill se och höra barnen använda nya ord och synonymer.

Vi vill se att barnen lyssnar och kan återge det som sagts.

Vi hör barnen berätta, återberätta och skapa egna berättelser, sagor och sånger med hjälp av olika medium.

Aktiviteter

 Vi använder nya ord vid de vanliga aktiviteterna  t.ex inta måltid i stället för äta lunch. Vi bemödar oss om att använda hela ord i stället för förkortningar t.ex mellanmål inte mellis, galonkläder inte galonisar etc.  Vi läser sagor som vi samtalar kring och som barnen får återberätta. Vi går till biblioteket där barnen får låna böcker som de är intresserade av. Vi ordnar i miljön så att det inbjuder till teater, berättande och reflektion i olika former. Vi pedagoger spelar upp små teaterscener i vardagen för att skapa reflektion och samtal i gruppen. På fredagar spelar vi pedagoger teater eller klär ut oss till någon av barnens favoritkaraktärer inom media för att ge glädje och samtalsämnen i gruppen. Vi använder oss av tekniken för att skapa film och musik.

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen?

Vi fotograferar och dokumenterar aktiviteter tillsammans med barnen och uppmuntrar dem att återberätta och dela med sig om vad de gjort och lärt sig inför varandra. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: