Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-04-02 12:24 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi kommer att arbeta med Boken Upptäck samhälle
Grundskola 5 Samhällskunskap SO (år 1-3)

Innehåll

Elevdel

I detta arbetsområde ska vi ha: 


Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken Gleerups. 
Gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar.
Vi kommer också att ha värderingsövningar och se på filmer. Vi kommer att träna på att skriva en resoneranade text.

Konkreta mål för eleven

Målen och syftet med kapitlet Individer och grupper är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför lever vi tillsammans?
 • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhälle.
 • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
 • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?
 • Vad är mobbing och nätmobbing?

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner. Kunna resonera för och nackdelar. Kunna skriva en resonerande text. 


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh SO
Bedömningsmatris Samhällskunskap 4-6

Målet med undervisningen i historia är att utveckla elevers;

1 >>>
2 >>>
3 >>>
4 >>>
Begreppsliga förmåga
Du beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder.
Du beskriver och förklarar med ett samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett lämpligt samhällsvetenskapligt språk.
Du använder välkända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp med att sätta in det i ett sammanhang.
Du använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt eller i ett riktigt sammanhang.
Du använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Analysförmåga
Du beskriver händelser/företeelser på ett enkelt sätt.
Du beskriver och förklarar händelser/företeelser.
Du beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Du beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Du tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop.
Du förklarar sällan orsaker och konsekvenser.
Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Du behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser.
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Du gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader.
Du gör jämförelser och förklarar delvis vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på.
Du gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Du drar enklare slutsatser av jämförelserna. Du underbygger jämförelserna med enstaka fakta.
Du gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och skillnader beror på. Du drar egna slutsatser av jämförelserna med hjälp användbar fakta. Du sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller.
Förmåga att hantera information
Du behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information.
Du väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Du använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget.
Du väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Du använder inte alltid den lämpligaste utifrån sammanhanget.
Du väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Du anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget
Du bearbetar informationen med hjälp av tydliga instruktioner och redogör på ett enkelt sätt. Viss information saknas eller är ostrukturerad vilket gör det svårt att förstå helheten.
Du bearbetar informationen och redogör på ett enkelt sätt kopplat till kända sammanhang.
Du bearbetar informationen och redogör tydligt med strukturerat och relevant innehåll/fakta.
Du bearbetar och redogör strukturerat, sammanhängade och med relevant innehåll/fakta. Du sätter det även i relation till andra situationer och sammanhang.
Du behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Du skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar enkla motiveringar genom att t.ex. förklarar hur du tänkt.
Du är medveten om att det finns olika tolkningar. Du skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar utvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in olika aspekter, tydliggöra din tankegång eller ditt argument.
Du är medveten om att det finns olika tolkningar, samt ibland olika syften med budskapet. Du skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar välutvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in flera olika aspekter, tydliggöra dina egna och andras tankegångar eller argument.
Du väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Du jämför olika källor och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t.ex. förklara varifrån källan kommer.
Du jämför olika källor och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Du ger förklaringar till t.ex. hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Du jämför olika källor och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Du ger tydliga förklaringar på t.ex. sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Du behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/informationen.
Du drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang.
Du drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang.
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor.
Underbyggda förklaringar saknas.
Du underbygger resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Du underbygger resonemanget genom att t.ex. väga in olika aspekter, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar paralleler även till andra ämnen eller sammanhang.
Kommunikativa förmåga
Du behöver hjälp med att analysera dina resultat.
Du kommunicerar dina resultat och din analys genom att på ett enkelt sätt berätta och förklara vad du kommit fram till.
Du kommunicerar dina resultat och din analys genom att tydligt och specifikt berätta och förklara vad du kommit fram till.
Du kommunicerar dina resultat och din analys genom att tydligt och specifikt berätta och förklara vad du kommit fram till. Du jämför dina resultat med fakta och resultat från andra områden. Du för in ytterliggare fakta eller nya perspektiv.
Du ger få exempel på lösningar.
Du ger exempel på lösningar samt redogör för för- och nackdelar med dessa.
Du ger exempel på flera lösningar samt redogör för och beskriver för- och nackdelar med dessa.
Du ger exempel på flera lösningar samt redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar.
Metakognitiva förmåga
Du reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Du uttrycker åsikter utan någon fakta som grund.
Du reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända ämnesområden. Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar.
Du reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Du uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang.
Dina resonemang bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Dina resonemang är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta.
Dina resonemang innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Dina resonemang och slutsatser är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta.Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt överför dessa till andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: