Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄGESORD/LOKALISERING

Skapad 2017-04-03 09:47 i Pysslingen Förskolor Kruset Pysslingen
Förskola
Tema lägesord/lokalisering tar utgångspunkt i matematik med fokus på lokalisering och lägesord tillsammans med Babblarna.

Innehåll

VECKOPLANERING v. 14-15

LÄGESORD/LOKALISERING

 

 1. Bakgrund

Utifrån ett projekterande arbetssätt samt planering av pedagogisk verksamhet har vi valt att utforska ”JAGET” med Babblarna som utgångspunkt. Babblarna skapar möjligheter för oss att på ett dialogiskt samt empatiskt sätt kunna sätta barnens intressen, förmågor och behov i fokus. Babblarna är grundat i ett projekterande samt uppdragsbaserat arbetssätt för att möjliggöra en fördjupande process som är föränderlig beroende på vart barnen befinner sig i sin nyfikenhet och utforskande. Babblarna tar utgångspunkt i barns språkutveckling men skapar öppenhet för inkluderande av andra utvecklingsmål i verksamheten.

Under veckans gång kommer Babblarna att ge barnen uppdrag som inkluderar matematik i form av lokalisering och lägesord. Uppdragen kommer att pågå under en vecka men kan variera beroende på vart barnen befinner sig och kommer även kontinuerligt att inkluderas vidare i verksamheten. Uppdragen utformas i verksamheten och tar utgångspunkt i barnens intresse och nyfikenhet men även verksamhetens utvecklingsmål och utvalda strävansmål från läroplanen.

"Barns möte med matematik i förskolan kan ge barn ett grundläggande kunnande genom olika uttrycksformer. Vardagsmatematiken finns överallt och med pedagogens hjälp kan barn få upptäcka och vid olika tillfällen ta del av vart vardagsmatematiken kan finnas. En aktiv pedagog hjälper barn utveckla och breddar barns perspektiv (Emanuelsson, 2006). Barn uppfattar redan i tidig ålder likheter och olikheter, men har inte förmågan att själv sätta ord på skillnader, utan detta uppträder senare i barns liv. Barn ges en utmaning i att kunna tyda begrepp som ett, två och tre. Begrepp såsom många, långa och flera är också en del av matematiska begrepp, men dessa ord är för barn inte något de självmant registrerar (Björklund, 2009). Barn blir bekant med världen omkring sig genom att använda sina sinnen. Barn känner på saker, smakar och biter, då de genom detta blir bekanta med form, funktion och konsistens (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). Den matematik som finns och talas runt om oss i förskolan dagligen kallas för vardagsmatematik. När vi talar matematiskt får barn höra och uppleva begrepp som kan fängsla situationen och utmana barns tankar (Doverborg, 2006). Olofsson (2012) menar att meningen med matematik är att lösa problem. Detta medför enligt Olofsson att barn utvecklar det matematiska och logiken i sitt sätt att tänka. När barn lyckas lösa ett problem stärker det barns duglighetskänsla. Genom att låta barn bli bekant med samma begrepp i sin omgivning många gånger ger det barn en klarare uppfattning (Olofsson, 2012)"

 

2. Mål och syfte

 • Att planera samt leda pedagogisk verksamhet utifrån verksamhetens utvecklingsområde ”JAGET” med beaktande av barnens intressen, förmågor och behov med utgångspunkt i Babblarna.
 • Att ta utgångspunkt i matematik i form av lokalisering med fokus på lägesord samt teoretiskt förankrade didaktiska överväganden vid planering av den pedagogiska verksamheten och utifrån detta samverka med barnen utifrån ett dialogiskt och empatiskt bemötande med barnen i tydligt fokus.
 • Lokalisera – Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla sin kroppsuppfattning. Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande.
 1. Lägesord
 • Först och sist
 • I början och i slutet
 • Innanför och utanpå
 • Under och överst
 • Neråt och uppåt
 • Bakom och framför
 • Upp och ner
 • Mellan och bredvid
 • Nära och långt bort
 • Efter och före

 

"Ett utvecklat rumsbegrepp innebär att kunna orientera sig i ett verkligt och i ett inre rum och kunna beskriva föremål i rummet i förhållande till sig själv eller något annat. Detta innebär att kunna förstå rummets egenskaper vilket är grundläggande för senare förståelse av matematik och fysik (Persson & Wiklund, 2007). Barns utveckling av rumslig medvetenhet börjar med barns första möte med en förälders blick. Barns fortsatta utforskning av rummet och dess innehåll sker när barn rör sig runt i sin omgivning genom att använda sig av känsel, syn, hörsel och balans. Barn uppskattar avstånd, bedömer riktningar och placering av föremål. ”För det lilla barnet och fortfarande för sexåringen är det viktigt att få utgå från sig själv, att utveckla en säker uppfattning om den egna kroppen, var den börjar och slutar och hur den är placerad i rummet” (Persson & Wiklund, 2007:60). Efterhand som barnets motorik utvecklas, blir barnets förståelse av rumsliga förhållanden större (Persson & Wiklund, 2007). Begrepp som beskriver avstånd, riktning och läge är viktiga för att förståelse av rummets egenskaper ska utvecklas. Begrepp som i, på, över, under, mellan, vid sidan av, framför, bakom, nära är vanliga vardagsord. Jämförande begrepp som överst, underst, närmare, längre bort är inte lika lätta att förstå för barn (Persson & Wiklund, 2007). Lägesord är till exempel i, på, över, under, först, sist, före, efter, upp, ner (Malmer, 2002)" 

 

 1. Läroplanen
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, re ektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

 

 1. Aktiviteter (Exempel på aktiviteter som kommer att kunna utföras)

 

 • Rörelse, rytmik och motorik: Utifrån Bobbo som symboliserar rörelse och motorik kommer vi att utmana barnen i form av lägesord i lärandemiljöerna och även i utomhusmiljön i form av att förflytta sig utifrån olika lägesord exempelvis: Under, bredvid och bakom.
 • Flanosaga: I form av en flanosaga utifrån Babba kommer vi att presentera material som utgår ifrån Babblarna och olika former av lägesord där Babblarna förflyttar sig kring olika föremål. Detta materialet kommer även att kunna användas som en aktivitet där barnen kan placera Babblarna på rätt plats utifrån instruktioner eller på eget initiativ och ges möjlighet att beskriva.
 • TAKK: Vi kommer att fortsätta inkludera TAKK i form av tecken i relation till lägesord för att främja barnens språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: