Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 2018

Skapad 2017-04-03 13:36 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Genom att förstå sin historia får man en större förståelse till varför det ser ut som det gör idag. Arbetsområdet behandlar forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700. Vi inleder med en kort översikt om människans allra äldsta historia, som jägare och samlare, fram till att de första samhällena med städer, skrift och en mer utvecklad teknik började finnas på olika håll i världen. Vi studerar antiken och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Grundskola 7 Historia
Genom att förstå sin historia får man ett större djup och förståelse till varför det ser ut som det gör idag. Arbetsområdet behandlar forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700. Vi inleder med en kort översikt om människans allra äldsta historia, som jägare och samlare, fram till att de första samhällena med städer, skrift och en mer utvecklad teknik började finnas på olika håll i världen. Vi studerar antiken och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi inleder gemensamt med genomgångar, uppgifter, film och diskussioner. Vi uppmärksammar likheter och skillnader i sättet att leva då och nu. Efter detta behandlar vi antikens Grekland och Romarriket. Du kommer att få göra ett eget arbete. Momentet avslutas med ett skriftligt prov. Avslutningsvis kommer vi att arbeta med medeltiden.

Preliminär tidsplan
v.15 Vad är historia? Introduktion och bakgrund. Repetition av människans äldsta historia. Göra en egen tidslinje. Genomgång "Medelhavsvärldens antika kulturer."
v. 16 Flodkulturer och högkulturer, genomgångar, diskussioner, film och uppgifter.
v. 17 Antikens Grekland, genomgångar, diskussioner, film och uppgifter (både övningsuppgifter och bedömningsuppgifter).

v.18 Antikens Grekland genomgångar, övningar, dikussion, film och bedömningsuppgift.

v. 19 Romarriket, genomgångar, diskussioner, film och uppgifter.
v. 20 Romarriket, repetition och uppgifter, övningsuppgifter och bedömningsuppgifter som ett avslutande prov.

v.21 Medeltiden, Europa och utblick till andra världsdelars civilisationer. Film, övningar pch uppgifter.

v22 Medeltiden, Europa och utblick till andra världsdelar och civilisationer. Övningar och uppgifter.

v.23 Medeltiden fortsättning och avslutning.

 

 Centralt innehåll

I detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll att behandlas:

Forntida civilisationer, från förhistorisk tid till medeltidens slut. 

Jämförelse mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1500 talet.

Antiken, dess utmärkande dragsom epok och betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Historieandvändning och historiska begrepp.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt arbete i klassrummet, din delaktighet i diskussioner under arbetsområdet, din förmåga att förklara och resonera samt din fördjupningsuppgift. Ni kommer också få möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom en bedömningsuppgift om antikens Grekland och ett prov om Romarriket.

 

Konkreta mål

Dessa konkreta mål skall du arbeta för att nå.

Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.
Få kunskaper om människans äldsta historia och vägen fram till flodkulturernas framväxt .
Kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången från jägarsamhälle till bondesamhälle.
Förstå hur en högkultur uppstår samt kunna något om den samhällsindelning som uppstod i de första högkulturerna.
Kunna redogöra för grundläggande fakta om de första högkulturerna.
Beskriva högkulturerna och vilket arv de har lämnat åt oss i modern tid.

Känna till vad som var typiskt för de grekiska stadsstaterna.
Kunna beskriva något om den grekiska kolonisationen av Medelhavet.
Känna till något om den grekiska gudavärlden.
Kunna redogöra för varför man kallar Aten för världens första demokrati.
Kunna göra en jämförelse av livsvillkor och styrelseskick mellan Aten och Sparta.
Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Grekland.

Känna till hur den romerska republiken fungerade och hur den ersattes av ett kejsardöme.
Förstå hur Romarrikets kultur uppstod och varför det gick under.
Känna till några av de mest kända gestalterna i Roms historia, som t.ex. Caesar och Augustus.
Ha kännedom om romersk byggnadskonst.
Veta hur den romerska familjen fungerade med avseende på mannens och kvinnans ställning och kunna jämföra kvinnors och mäns levnadsvillkor i Rom med andra perioder.
Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Rom.  Att kunna diskutera Rom som supermakt och jämföra med andra supermakter, tex vad skapar en supermakt och vad får den att gå under?

Få insikter i vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor. Utveckla din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor.

 

Uppgifter

 • Genomgång Romarriket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia åk 7-9

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp och metoder
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom migration och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: