Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Temaarbete "Den orättvisa världen"

Skapad 2017-04-03 19:17 i Tunabergsskolan Uppsala
Syftet med det här arbetet är att ni ska lära er vad som kännetecknar i-länder och u-länder och dessutom se ett samband med hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Ni kommer under veckorna 18-21 arbeta med temat fattiga och rika länder. Ni har tidigare läst om imperialismen under 1800-talet. Hur de europeiska stormakterna byggde upp koloniala imperium som i stora drag innefattade hela den kända världen. Européerna utnyttjade hänsynslöst sina kolonier, dess naturresurser och dess invånare som billig arbetskraft. Kolonierna blev mer eller mindre beroende av sina europeiska herrar.

När kolonierna blev självständiga fick de klara sig bäst de kunde. De hade ingen industri som kunde bygga upp ett välstånd och inget fungerande utbildningssystem. Utifrån dessa förutsättningar skulle de bygga upp ett samhälle som skulle konkurrera på världsmarknaden. Grovt kan man än idag dela in världen i två grupper. De rika och postindustrialiserade länderna och de fattiga utvecklingsländerna som idag har fått ta över många av de rikare ländernas industrier.

Innehåll

 

Arbetsbeskrivning

Syftet med det här arbetet är att ni ska lära er vad som kännetecknar rika och fattiga länder(tidigare i-länder och u-länder). Arbetet kommer att redovisas dels som en skriftlig uppsats, men även muntligt (so).

Uppsatsen skall skrivas individuellt.

För ett godkänt betyg (alla ska ha med detta!!!)

Välj två länder att arbeta med, ett fattigt och ett rikt.

  1. Berätta om:
  • Landets geografi. Naturtillgångar, natur och klimat (vilka förutsättningar har landet för sin befolkning?)
  • Befolkningen. Sysselsättning, jordbruk - industri (hur många arbetar med jordbruk/inom industri?). Skola och utbildning, spädbarnsdödlighet, medellivslängd, kvinnors ställning…..
  • Visa på skillnader mellan länderna dvs hur man kan se att det ena landet är rikt och det andra fattigt. Titta på ekonomi, hälsa, skola, miljö…
  • Jämför de båda länderna med varandra och resonera om vad det fattiga landet skulle kunna göra för att bli rikare.
  • Redovisa de källor du använder.

Muntlig redovisning

De muntliga redovisningarna startar vecka 20 och alla ska då vara väl förberedda på att redovisa sitt arbete.Tänk på att använda något hjälpmedel som gör det enklare för dina klasskompisar att hänga med.

 

Matriser

Ge
Tema: Den orättvisa världen

Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Föra resonemang om hur ett land kan gå från att vara ett fattigt till att bli ett rikt land.
Du är på rätt väg men når inte riktigt målet
Har grundläggande kunskaper om fattiga och rika länder och för enkla och till vis del underbyggda resonemang om hur ett fattigt land kan bli rikt.
Har goda kunskaper om kunskaper om fattiga och rika länder och för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om hur ett fattigt land kan bli rikt.
Har mycket goda kunskaper om kunskaper om fattiga och rika länder och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur ett fattigt land kan bli rikt.
Använder för området relevanta begrepp
Använder inte för området relevanta begrepp
Använder ett fåtal för området relevanta begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder några för området relevanta begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Använder flertal olika för området relevanta begrepp på ett väl fungerande sätt
Naturresurser och dess påverkan på människors livnadsvillkor
Du har svårt att se samband mellan naturresurser och människors levnadvillkor
Du kan se samband mellan naturresurser och människors levnadsvillkor och tillgångar Du känner till att människor har olika levnadsvillkor beroende på var i världen de bor, och ger exempel på hur detta kan förändras
Du kan beskriva och förklara hur jordens resurser ger förutsättningar för olika näringar och med exempel visa hur industrialisering, och handel påverkar landskap och levnadsvillkor
Du kan jämföra förutsättningar, se samband och förklara skillnader mellan olika platser eller områden vad avser överlevnad och miljöpåverkan.
 Du kan använda dina kunskaper i nya sammanhang, definiera problem och dra slutsatser.

Jämförelser/Paralleller mellan länderna
Jämförelserna/parallellerna är otydliga
Enklare jämförelser/ paralleller görs
Flera jämförelser görs men resonemanget hade kunnat utvecklats ytterligare
I ditt resonemang finnas tydliga jämförelser och paralleller mellan länderna och dessa utvecklas på ett mycket tydligt sätt
Användning av källor
Eleven har endast använt en källa
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och har använt minst tre olika källor
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor och använder många olika sorters källor
Ger förslag på hur det valda fattiga landet kan utvecklas på ett hållbart sätt.
Förslag saknas
Du ger något förslag på hur landet kan utvecklas, men utvecklar inte förslagen
Du ger flera förslag på hur landet kan utvecklas på ett hållbart sätt
Du ger flera förslag på hur landet kan utvecklas på ett hållbart sätt samt diskuterar fördelar och nackdelar med förslagen
MUNTLIG REDOVISNING
Innehåll
För tunt innehåll. Svårt att hänga med i innehållet, inte genomarbetat. Saknar en röd tråd.
Antydan till röd tråd. Ibland brister tråden, men för det mesta förstår man innehållet. Redovisningen kunde utvecklats mer.
Tydlig röd tråd finns och det är lätt att hänga med i innehållet. Relativt väl utvecklat faktainnehåll och du kändes relativt väl förberedd
Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl genomarbetad och förberedd redovisning
Språk / framförande
Använder ett något enkelt språk. Saknar flyt och säkerhet. Tappar ofta bort sig
Använder ganska enkelt språk med få för området relevanta begrepp. Stakar sig ibland och känns osäker på innehållet. Läser ganska mycket innantill
Bra språk och använder flera för området relevanta begrepp. Bra säkerhet och gott flyt. Stakar sig sällan. Använder pp som stöd för sitt framförande och känns som om du vet vad du talar om
Stor språklig variation där flera för området relevanta begrepp används på ett säkert sätt. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerad redovisning
Kroppsspråk
Använder inget kroppsspråk. Passar dåligt in i den givna talsituationen. Känns inte tillräcklig vältränat (onaturligt). Ingen eller knapp publikkontakt
Använder lite kroppsspråk. Aningen stelt (onaturligt). Lite publikkontakt finns, men kan utvecklas
Använder ett bra kroppsspråk. Passande för den givna talsituationen, naturligt
Använder kroppsspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppsspråket och tar över scenen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: