Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolkemi - livets kemi

Skapad 2017-04-04 08:56 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering för arbetsområdet kolkemi, med kolatomens byggnad, kolväten, kolets kretsopp, alkoholer, organiska syror och estrar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Planering för arbetsområdet kolkemi vt-2017.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Människans påverkan på naturen och användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. (KE, BI)
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. (KE)
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. (KE)
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp. (KE)
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. (KE)
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. (KE)
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering (KE)
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. (KE)
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi och kemi. (KE, BI)

Konkretisering av mål

Vi ska under arbetet med detta området lära oss mer om kolatomen. Vi kommer att lära oss om hur kolatomer sätts ihop till olika former, och hur de tillsammans med andra ämnen bildar olika molykeler, exempelvis kolväten. Du kommer att få lära dig om kolatomernas kretslopp och om fossila bränslen. Avslutningsvis kommer vi att lära oss om alkoholer och organiska syror och hur de kan sättas samman till estrar.

Du kommer att få träna din förmåga att resonera och diskutera utifrån det vi lärt oss i området, samt att laborera och experimentera. 

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att

 • se filmer
 • ha genomgångar
 • arbeta med olika frågeställningar. Vi kommer att använda såväl läroboken som andra källor.
 • genomföra laborationer och skriva laborationsrapport
 • jobba med ett grupparbete om kolatomernas kretslopp

Bedömning

Området kommer att bedömas genom:

 • ditt lektionsarbete
 • genomförda laborationer
 • en skriftlig laborationsrapport
 • ett grupparbete om kolatomernas kretslopp
 • ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolkemi - livets kemi

Prov på kolkemi

Ett skriftligt prov på kolatomen, kolets former, kolväten, fossila bränslen samt kolatomernas kretslopp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap kring kolatomer och molekyler
Du visar att du har grundläggande koll på vad en kolatom är och hur kolatomer sätts ihop till olika kemiska föreningar genom att ha rätt på ungefär hälften av frågorna kring detta på provet.
Du visar att du har god koll på vad en kolatom är och hur kolatomer sätts ihop till olika kemiska föreningar genom att ha rätt på de flesta av frågorna kring detta på provet.
Du visar att du har mycket god koll på vad en kolatom är och hur kolatomer sätts ihop till olika kemiska föreningar genom att ha rätt på i princip samtliga av frågorna kring detta på provet.
Kolatomernas kretslopp
Du kan beskriva ett steg i en möjlig väg i kolatomernas kretslopp som förklaring till hur en kolatom som en gång funnits i en dinosaurie nu kan finnas i din kropp.
Du kan beskriva två steg i en möjlig väg i kolatomernas kretslopp som förklaring till hur en kolatom som en gång funnits i en dinosaurie nu kan finnas i din kropp.
Du kan beskriva samtliga steg i en möjlig väg i kolatomernas kretslopp som förklaring till hur en kolatom som en gång funnits i en dinosaurie nu kan finnas i din kropp.

Kolatomernas kretslopp

Grupparbete om kolatomernas kretslopp som presenterades genom en film.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Materiens byggnad
Genom grupparbetet visar ni grundläggande koll på hur kolatomer sätts samman med andra ämnen genom kemiska reaktioner genom att på atomnnivå visa någon kemisk reaktion.
Genom grupparbetet visar ni god koll på hur kolatomer sätts samman med andra ämnen genom kemiska reaktioner genom att på atomnnivå visa flera kemiska reaktioner.
Genom grupparbetet visar ni mycket god koll på hur kolatomer sätts samman med andra ämnen genom kemiska reaktioner genom att på atomnnivå visa flera kemiska reaktioner och hur de hänger ihop.
Kemiska processer
Ni visar att ni ha koll på hur och var flera av de olika kemiska processerna i kolatomernas kretslopp äger rum.
Ni visar att ni ha koll på hur och var de flesta av de olika kemiska processerna i kolatomernas kretslopp äger rum.
Ni visar att ni ha koll på hur och var samtliga av de olika kemiska processerna i kolatomernas kretslopp äger rum.

Labrapport

Labrapport om ester-labbben.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slutsatsen
Du kan ge en enkel förklaring till resultatet av laborationen med någon koppling till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en utvecklad förklaring till resultatet av laborationen med flera kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en välutvecklad förklaring till resultatet av laborationen där du kopplar samtliga delar av din slutsats till det du lärt dig inom området.
Felkällor och förbättringar
Du kan ge exempel på en felkälla och hur den kan ha påverkat resultatet.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för en av felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika den.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för båda felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika dem.
Labrapportens utformning
Du har skrivit en enkel labrapport indelad med några rubriker.
Du har skrivit en utvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen.
Du har skrivit en välutvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen. Du använder dig av bilder, tabeller eller annat sätt för att tydligt redovisa ditt resultat eller förklara din slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: