Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria från Antiken till Modern tid

Skapad 2017-04-04 15:50 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur litteraturen sett ut och förändrats genom århundradena. Du kommer också att få läsa olika verk samt föra diskussioner kring dem.

Innehåll

Vad ska vi göra? 

Vi kommer i ett ganska raskt tempo gå igenom litteraturhistoriens olika epoker och lära oss vad som var typiskt för dessa. Litteraturhistoriens epoker är: 

  • Antiken 
  • Medeltiden
  • Renässansen 
  • Upplysningen 
  • Romantiken 
  • Realismen 
  • Modernismen

Under lektionstid kommer vi att ha genomgång och tillsammans hjälpas åt att sammanfatta varje epok i punktform. Sammanfattningarna kommer att utgå från utdrag ur läromedlet Portal, och ibland annat material från Digilär. I läromedlet portal sammanfattas epoken under rubrikerna tiden som beskriver hur det såg ut i samhället där litteraturen växte fram, samt berättandet som namnger och beskriver några typiska författare och verk för epoken. Dessa sammanfattningar kommer att ligga till grund för ett prov som ni utför under vecka 18. Två sammanfattningar ska också "skrivas klart" med egna ord utifrån de punkter vi tillsammans går igenom på lektioner. Ni får välja helt själva vilka två epoker ni väljer att skriva sammanfattningarna om. 

Under lektionstid kommer vi också att ha två litteratursamtal kring två litterära verk: Robinson Crusoe av Daniel Defoe från Upplysningen och Pälsen av Hjalmar Söderberg från realismen

Hur bedöms ni?

Titta på bedömningsmatrisen som finns bifogad till den här planeringen. Då kan du se att du kommer att bedömas på fyra olika områden: 

Faktakunskaper: Du ska visa att du känner till betydelsefulla författare och deras verk. Dessa kunskaper kommer ni att få visa på provet och i de två sammanfattningar som du lämnar in. 

Läsförståelse: Du ska visa att du kan läsa varierad litteratur och att du kan återge innehållet, samt att du kan reflektera kring det lästa. Detta kommer du att få visa i litteratursamtalen som tar utgångspunkt i Robinson Crusoe respektive Pälsen, samt genom att du lämnar in 2 sammanfattningar som du har skrivit utifrån genomgångar på lektionstid. 

Tolka och analysera. Dra paralleller och slutsatser: Hänger till viss del ihop med läsförståelse, med undantaget att du också måste visa att du utifrån egna erfarenheter kan tolka och resonera kring budskapen i de litterära verken. T ex hur samhället som skildras i det litterära verket skiljer sig från det samhälle som du själv lever i, eller hur en karaktärs beteende kan förklaras av att han levde under en annan period än vad du gör. 

Samtala och diskutera: Du ska visa att du kan leda och delta i en diskussion där innehållet tydligt framkommer och att du kan sätta dig in i andras tankar. Detta kommer ni att få visa genom litteratursamtal på lektionstid där ni får öva på att vara samtalsledare.  Ni kommer att få frågorna i förväg så att ni kan förbereda er. 

 

Uppgifter

1.  Skriv och lämna in en sammanfattning om två epoker.  

Under lektionstid kommer vi tillsammans att sammanfatta kapitlet från Portal för varje epok gemensamt på tavlan. Med två av dessa epoker kommer du att få skriva ihop en egen sammanfattning utifrån de stödpunkter vi hämtar från texten. Tänk på att en sammanfattning ska vara kortare än originaltexten, samt inte innehålla meningar (citat) hämtade från texten. Du ska kortfattat berätta om vad som stod i originaltexten i en sammanhängande text. 

 

2. Litteratursamtal om Robinson Crusoe och Pälsen

Litteratursamtalen kommer att få gå till så här: 

Ni delas in i grupper med tre personer i varje grupp. Var och en kommer att få ansvar för en fråga (vilken fråga du har ansvar för bestäms i förväg). Ni kommer att få en halvtimme  på er till samtalet (dvs. 10 minuter att diskutera per fråga). Därefter har du 50 minuter på dig att skriva om det litteratursamtal ni haft kring just din fråga. Du ska skriva om hur du inledde samtalet (detta kan du skriva upp som en förberedelse), vad dina kamrater svarade på de frågor du ställde för att föra samtalet vidare (dessa frågor kan också tänkas ut i förväg) och sedan avsluta med att beskriva dina egna tankar efter samtalet. Ett tips kan vara att spela in samtalet medan ni diskuterar. På det sättet kan ni gå tillbaka om ni inte kommer ihåg exakt vad som sades. Det är ju ingen annan som kommer att lyssna på det förutom ni i gruppen. 

 

Tidsplan

Vecka 12  

Torsdag 23/3: Antiken

Vecka 14

Onsdag 29/3: Medeltiden

Torsdag 30/3: Renässansen 

Vecka 16

Onsdag 5/4:Upplysningen  

Torsdag 6/4: Litteratursamtal om Robinson Crusoe

Vecka 17

Onsdag 19/4: Romantiken 

Torsdag 20/4 : Realismen 

Vecka 18

Onsdag 26/4: Modernismen 

Torsdag 27/4: Litteratursamtal om Pälsen

Vecka 19

Onsdag 10/5: Repetition inför prov

Torsdag 11/5: Prov

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria från Antiken till Modern tid

E
C
A
Faktakunskper
Visas genom provet.
Eleven känner till några betydelsefulla författare och deras verk.
Eleven har god kunskap om betydelsefulla författare och deras verk.
Eleven har en mycket god kunskap om litteraturhistoriens berömda författare och deras verk.
Läsförståelse
Eleven kan läsa varierad litteratur och återge innehållet. Eleven kan reflektera kring det lästa.
Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter textens typ och visar en större förmåga att reflektera till det lästa.
Eleven har bredd i sin läsning pch relaterar det lästa till egna tankat och erfarenheter av olika slag. Eleven visar dessutom ett personligt förhållningssätt till det lästa.
Tolka och analysera.
Dra paralleller och slutsatser.
Kunna göra enkla sammanfattningar av olika texter. Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla resonemang om budskapen i de olika verken.
Eleven gör enklare analyser av innehåll i olika texter.
Eleven tolkar och värderar med originalitet. Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra väl underbyggda resonemang av olika slags texter.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen så innehållet framgår tydligt och sätta sig in i andras tankar.
Eleven kan samtala och argumentera i diskussioner för den egna åsikten, ställa frågor som hör till ämnet, lyssna på andra och granska sina egna och andras argument.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: