Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naken på nätet 7B, 7D och 7F

Skapad 2017-04-05 09:45 i Forssaklackskolan Borlänge
Framtidsmuseet i Borlänge har planerat arbetsområdet och ansvarar för undervisning.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Internet påverkar människors vardag med information, underhållning, social gemenskap och bidrar till att forma samhällen, värderingar och beteenden. Att veta hur internet tekniskt fungerar, vilka lagar, regler och uppförandekoder som gäller på nätet är viktiga kunskaper för alla samhällsmedborgare. Naken på nätet? ger eleverna tekniska kunskap om internet, kunskap om självförsvar på nätet och möjligheter till samtal och överväganden, samt hur internet kan användas i olika syften. Naken på nätet? behandlar också begrepp och förståelsen för hur vårt sätt att kommunicera har förändrats över tid.

Innehåll

 1. Arbetssätt

Kartläggning av kunskaper och utifrån det arbete med grundläggande kunskaper kring

 • Internet som tekniskt system
 • IP adresser, cockies,
 • Anonymitet på nätet
 • Självförsvar på nätet
 • Källkritik
 • Aktuella begrepp

Starta en egen blogg att använda i fortsatta arbeten i teknik men även i andra ämnen. 

 

Kopplingar till Lgr 11

Övergripande kunskapsmål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

  

Syftestext:I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld

 

Bedömning.

Se matris. 

Uppgifter

 • Utvärdering av arbetsområdet

 • Begrepp

 • Konsekvenser av teknikval

 • Historisk kommunikation

 • Blogginlägg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Naken på nätet? (Vt -17)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga 1
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med god användning av ämnesspecifika begrepp
Förmåga 2
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga 3
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Förmåga 4
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ,samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: