Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salvians Kulturplan

Skapad 2017-04-06 09:37 i Pysslingen Förskolor Hedvigslund Pysslingen
Förskola
Kulturplan för Hedvigslunds förskola 2017 Avd Salvian

Innehåll

Utifrån forskning

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper. 

Varje verksamhetsår får vi även en kulturpeng av Nacka kommun som vi på förskolan kan använda oss av. Enligt Nacka kommun ska kulturpengen bidra till att ge varje barn möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kuturområdet. Vi har under denna termin fått besök av en musikgrupp (Bravissimo) som arrangerade en konsert för oss där de spelade klassisk musik med hjälp av olika instrument.

Mål (förväntat resultat)

Att varje barn vågar uttrycka sig i olika uttrycksformer, såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

Att varje barn får känna delaktighet i sin egen kultur, känsla och respekt för andra kulturer

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

Högre resultat i NKI samt i Nacka kommuns enkät

Vi ser att vi dokumenterar kultur i unikum och i andra sociala medier

Vi ser att vi systematiskt dokumenterar hur använt kulturpengen.

Syfte (varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor)

- Vi vill att varje barn ska utveckla sitt intresse för olika uttrycksformer, såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

- Vi vill att varje barn ska få en ökad förståelse för olika kulturer och dess betydelse.

 Metod (hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex) 

På Hedvigslund arbetar vi med vår kulturplan genom olika metoder. Detta gör vi genom att skapa en gruppkultur där vi strävar efter goda vanor och gemensamma aktiviteter/regler, exempelvis hur hanterar vi konflikter samt vilka skyldigheter och rättigheter har vi på förskolan. Vi arbetar också efter att synliggöra språk och traditioner med hänsyn till barnens intresse, exempelvis utifrån musik från olika länder och sånger på olika språk. Vi uppmärksammar dagar såsom barnens födelsedagar, FN-dagen, vasaloppet, midsommar, nobel, lucia etc. Vi arbetar också efter att uppmuntra barnen till att bli självständiga och att våga visa uttryck samt inflytande utifrån språk och kultur i olika uttrycksformer som lek, skapande, rörelse, sång/musik, dans och drama.

Vi pedagoger strävar efter att varje barn ska utveckla självständighet och sin tillit till sin egen förmåga. Detta gör vi genom att vi uppmuntrar barnen att klara av på egen hand i olika situationer under dagen, exempelvis vid av- och påklädning, måltider och aktiviteter (ex. skapande och motorik) Vi strävar också efter att varje barn ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den, detta gör vi genom att vi stöttar och utmanar barnen när de tvivlar att de inte kan, vi bekräftar barnens tankar och funderingar, vi ställer öppna frågor samt uppmuntrar barnen att ta egna initiativ. Dessutom strävar vi efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och detta gör vi genom bok- och bildsamtal (ex. kanin och igelkott), gemensamma aktiviteter (ex. kompismålning och samarbetsövning) och att vi är närvarande vid konflikter.

På Salvian arbetar vi efter att synliggöra olika sorters musik och språk, detta brukar vi göra under våra samlingar där vi sjunger sånger och räknar på olika språk (finska, engelska och spanska). Vi arbetar också efter att ge barnen möjlighet att förmedla uttrycka sig i olika former, exempelvis genom skapande - "hur kan vi måla till den här musiken?" bild - "vad ledsen Igelkott ser ut, vad tror ni har hänt?" och musik - "hur kan vi dansa till den här musiken?"

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: