Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salvians plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skapad 2017-04-06 10:09 i Pysslingen Förskolor Hedvigslund Pysslingen
Förskola
Vi strävar efter att vara en förskola som präglas av mångfald och respekt inför varandras olikheter, alla olika sätt att leva och vara ska ses som självklart.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Christian Eidevald tar upp Hellman som studerat hur individer förhåller sig. Forskning visar både internationellt och nationellt att förskolan många gånger förstärker traditionella könsroller genom att oreflekterat gå in i olika händelser/situationer. Forskning visar att om man går in i själva händelsen, situationen och ser de olika positionerna barnet väljer avgör vilka positioner som accepteras av olika individer.

Christian Eidevald (2009 s.175) menar att om pedagogerna i sitt bemötandet av barnet utgår ifrån hur man väljer att positionera sig i olika situationer, ger vi dem möjlighet att öva på olika situationer i olika sammanhang, vilket skapar förutsättningar för att hantera olika positioner senare i livet till barnet.

 "Olika barn är redo för olika mycket ansvar i olika situationer, inte om man är flicka eller pojke eller hur gammal man är"(Eidevald 2009 .176).

Christian menar vidare utifrån sin forskning  att om barnet ges möjlighet att träna sig i att uttrycka sina känslor och önskningar kan därmed all barn bli rustad för att senare i livet använda sig av språket för dessa ändamål. Då ger vi barnet ett verktyg att kunna förklara med ord vad de vill ha och berätta med egna ord hur de upplevt olika situationer utan att bli betraktad utifrån vilket kön man har.

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. -Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköpings Universitet (https://www.youtube.com/watch?v=0x-lYb5byUI)

Forskning som visar på vikten av att ha en bredd i de pedagogiska materialet

Firo - Från jag till vi. Det innebär att vi arbetar tillsammans i grupp och vi pedagoger är en viktig del i att leda barnen för att skapa struktur och sammanhållning. Enligt Firo så går gruppen igenom tre olika faser, Tillhöra, Rollsökning och till sist Samhörighet.

Maslows behovstrappa. 

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

  • Att inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder)
  • För att motverka diskriminering och kränkande behandling strävar vi mot att utveckla varje barns förmåga:

      - till empati, 

      - att ta hänsyn, 

      - visa solidaritet, 

      - att reflektera, analysera över olika vardagliga dilemman,

      - respektera varje individ.

  • För att motverka diskriminering och kränkande behandling strävar vi mot att varje barn utvecklar sin:

      - identitet,

      - självkänsla/medkänsla

 

  Målkriterier (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

     - Utfört trygghetsvandring och efter reflektion/analys är åtgärder.

     - När vi ser att barnen uppmärksammar varandras känsloyttringar på ett positivt sätt.

     - När barnen är delaktiga i reflektionen av vad som hände.

     - När vi ser och hör att barnen ber om hjälp eller erbjuda hjälp.

     - När vi ser att barnen gör egna individuella val, fast samtidigt ha en förståelse för att man kan gör olika.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Förskolan ska bli en trygg plats där alla har samma värde.

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Trygghetsvandring - inför varje nytt läsår gör vi trygghetsvandringar med barnen på förskolan. Det går till så att barnen får gå runt , en och en eller med en kompis, och dokumentera var på förskolan de känner sej trygga respektive otrygga. Resultatet analyserar vi och tar med i vår likabehandlingsplan.

Förhållningssätt - vi pedagoger ska ha ett öppet förhållningssätt och våra värderingar ska utgå utifrån styrdokumenten.

Att ha en bredd i det pedagogiska materialet där vi lyfter de 7 olika diskrimineringsgrunderna - vi tänker på att vi har böcker, bilder och material som visar olika familjekonstellationer och nationaliteter.

Arbetar aktivt med kompisplanen.

Kartläggningarna - inför varje terminsstart gör varje avdelning en kartläggning. 

Vi filmar varandra i speciella situationer, tex i hallen, och analyserar sen vår film utifrån några frågeställningar kopplade till genus.

Vi ser över vad vi har för litteratur på avdelningarna - utmanar den normen? Jämn fördelning mellan flickor och pojkar som huvudperson i böckerna?

Vi har skapat en bildbank där vi samlar normkritiska bilder som vi använder på avdelningen, tex på väggarna eller som samtalsunderlag.

 

Vi pedagoger på Salvian strävar efter att skapa ett trivsamt klimat där varje enskilt barn ska känna trygghet, samhörighet och visa solidaritet. För att göra detta möjligt har vi först och främst arbetat med vår kartläggning, där vi har diskuterat tillsammans och beskrivit hur avdelningens organisation ser ut. I kartläggningen har vi fokuserat på det planerade och det pedagogiska innehållet för barnens utveckling och lärande. Vi har också skrivit ned hur barnen bemöter varandra, dvs hur ser samspelet och kommunikationen ut mellan barnen? Här kan vi få en tydlig bild på hur vi kan främja vårt arbete med värdegrunden. Ett exempel är att vi har sett att det skapas otrygghet i gruppen när vi är alla tillsammans och därför har vi tagit beslut att dela upp oss i små grupper för att skapa lugn och ro samt förebygga att konflikter uppstår.

För att barnen ska få förståelse för att visa empati till varandra arbetar vi pedagoger mycket med att hantera konflikter och missförstånd genom att vi använder oss av olika strategier. En strategi är att vi pedagoger ska fungera som en medlare mellan det inblandade för att barnen ska bli förstådda samt förstå den andras uppfattning. Vi uppmuntrar barnen att med hjälp av "Stopphanden" säga stopp när det är något som händer. Tillsammans med barnen använder vi oss av böckerna Olika förlag samt barnkonventionens "Tio små kompisböcker" där Igelkott och Kanin hamnar i olika situationer och dilemman som måste redas ut. Vi samtalar tillsammans och varje barn får möjlighet till att uttrycka sina känslor och åsikter kring böckerna. Vi genomför även trygghetsvandring för dem barnen som vill, vilket innebär att tillsammans med en pedagog får barnen tala om vart på förskolan de känner sig trygga respektive otrygga.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

 

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

 

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

 

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: