Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet på Almdungen/Myran

Skapad 2017-04-07 09:53 i Pysslingen Förskolor Almdungen Pysslingen
Förskola
Hur kan vi använda oss av och lyfta barns flerspråkighet på ett lustfyllt och meningsfullt sätt

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund

Vår aktuella plan vilar på en forskning av Polly Björk-Willén som är filosofi doktor i tema Barn och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola. I hennes forskning går hon igenom hur viktigt det är att de vuxna i barnets omgivning uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnet att använda sig av både svenska och sitt eller sina modersmål. Genom att uppmuntra och stödja i detta bidrar det till att barnet utvecklar alla sina språk. 

Språklig stimulans i både svenska och barnets modersmål bidrar till barnets kognitiva och sociala utveckling. Forskning visar att barn som utvecklar tvåspråkighet med hög färdighet i båda språken även utvecklar en bättre språklig medvetenhet. En välutvecklad språklig medvetenhet bidrar i sin tur till att utveckla exempelvis läsfärdighet. Därutöver är det viktigt att stödja utvecklingen av både barns modersmål och svenska parallellt för att barn ska kunna utvecklas till tvåspråkiga eller flerspråkiga individer. Lindberg 2002

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

-synliggöra barns flerspråkighet i våra lärmiljöer

- stärka barnens identitet

- Skapa intresse för andra språk, kulturer, traditioner med mera.

 

 

 

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

- flerspråkighet, kultur med mera är synligt i förskolans verksamhet

- barnen uttrycker och berättar om tex sitt språk, land med mera

- barnen berättar, förmedlar och uttrycker ett intresse för andra språk, kulturer med mera

 

 

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

- Att barnen ska få möjlighet att känna tillhörighet till sitt/sina modersmål.

- Belysa och lyfta den språkmångfald som finns på förskolan både bland barn och pedagoger.

- Uppmuntra, stödja och skapa möjligheter för barnen att använda sig av både svenska och eventuella modersmål. 

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

- Vi utformar våra lärmiljöer utifrån de språk som finns på förskolan. Exempelvis låna böcker på de språk som finns både hos barnen och pedagogerna.

- Det ska synas vilka språk som finns på förskolan. Exempelvis skriva "Välkommen" på all de språk som finns och visa bilder på hur man hälsar i de olika länderna. Det visar vårt förhållningssätt, att vi välkomnar språk.

- Vi arbetar tillsammans med vårdnadshavare när det kommer till verktyg och material genom att de kan exempelvis ta med material från hemmet och visa här på förskolan. Detta kan diskuteras på tex utvecklingssamtal, föräldramöte eller "språksamtal"

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: