Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT-plan Järvens Förskola avd Uttern

Skapad 2017-04-07 12:24 i Pysslingen Förskolor Järven Pysslingen
Förskola
Inledning IKT-planen är ett övergripande dokument kring förskolans uppdrag att garantera barns digitala kompetens. Informations- och kommunikationsteknik, ska vara ett verktyg för att nå läroplanens mål. Järvens ambition är att med hjälp av digital teknik ge möjlighet att utveckla pedagogiken och lärandet. Olika former av IT-utrustning ska finnas tillgänglig och vara anpassad för olika målgrupper. IKT-planen har tagit sin utgångspunkt i Europaparlamentets nyckelkompetenser och ur Läroplanen för förskolan reviderad upplaga 2010 och det nya förslagen om digitalisering 2017 Ur Europaparlamentets Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Bakgrund Alla pedagoger på förskolan har ett uppdrag där vi ur ett demokratiskt perspektiv ska väcka intresse för både bild, media och text. Vi ska även dokumentera barnens arbete med att utforska nya ämnen och områden för att också kunna stimulera och utmana barnen vidare i deras utveckling och lärande. Här kan lärplattan komma in som ett verktyg i arbetet kring detta.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

 

Förslag på en nationell IT-strategi för skola och förskola

Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Skolverket vill göra förändringar för att förstärka och tydliggöra förskolans uppdrag att bidra till att barnen utvecklar digital kompetens och för att stärka förskolans och skolans uppdrag inom området och för att öka likvärdigheten mellan förskolor och skolor.

Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. Strategin kommer att gälla 2017-2022 om regeringen fattar beslut om den.

Ett förslag till förändring i läroplanen för förskolan har gjorts och ser ut så här:

 • Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen.
 • Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • De ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt handlande.
 • I arbetet med normer och värden, ska arbetslaget uppmärksamma barnen på konsekvenser vid användning av digitala verktyg och medier.
 • varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.
 • Förskolläraren ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar utveckling och lärande.
 • förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

Hitta strategier att arbeta kring barnen och källkritik.

Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier.

Utveckla förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

Utveckla förmåga att använd digital teknik.

Vi ska uppmuntra barnen på Järven att dokumentera sitt eget utforskande med hjälp av lärplattorna tex genom bilder.

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

Genom att koppla planen till lärloggar i olika ämnen.

Barnen klarar själva av att hantera digitala hjälpmedel utan att en pedagog behöver instruera.

Samtal kring texter, bilder och olika medier sker naturligt vid användandet av digitala hjälpmedel.

När vi ser att barnen dokumenterar sitt eget lärande och utforskande med hjälp av digital teknik.

 

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Vi ser att användandet av IT och digital teknik är ett intresse hos de flesta barnen. Vi vill att användandet av IT och annan digital teknik ska bil naturlig och vardaglig för barnen. Att de ska känna sig som producenter, inte konsumenter. Alla barn i förskolan ska få en likvärdig digital kompetens. 

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Öka kompetensen hos alla pedagoger. Använda sin pedagogiska fantasi för att använda IT och annan digital teknik i vardagsarbetet. Inte tänka om vi ska använda det, utan hur. Närvarande pedagoger, medforskande pedagoger.

Tekniken ska vara tillgänglig på ett enkelt sätt. 

IT och annan digital teknik används som ett komplement till den verksamheten vi redan har för att hjälpa barnen att utveckla sitt kunnande och utforskande ännu mer.

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: