Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband årskurs 8 VT 2017

Skapad 2017-04-07 14:44 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Matematik
Koordinatsystem, diagram, proportionella samband och olika funktioner handlar detta avsnitt om.

Innehåll

DU SKA KUNNA

 • Rita upp koordinatsystem och pricka in koordinater
 • Kunna läsa av och tolka koordinatsystem, diagram, grafer och olika typer av samband
 • Kunna para ihop formler, samband och grafer
 • Använda begreppen inom arbetsområdet

BEGREPP

 • Koordinatsystem
 • Koordinat
 • Diagram
 • Graf
 • Formel
 • Proportionalitet
 • Linjära samband, funktion
 • Jämförpris

PLANERING

V.16

Starta upp med samband. Onsdagen är Maria på kurs

s.110-113

Proportionalitet

v.17

Prao

v.18

Linjära samband s.116-117

Andra samband s. 118-119

v.19

Väg tid diagram s.120

PROV fredag

v.20 - 22

repetition/fördjupning

 

ORDLISTA

 • Koordinatsystem: beskrivs av en x-koordinat och en y-koordinat, y-axel (lodrät), x-axel (vågrät), origo (nollpunkt för både x & y) och koordinat (x, y)
 • Linjära samband: ex. jämförpris, kostnaden att hyra en DJ
 • Jämförpris: ett samband mellan kostnaden och vikten
 • Storhet: ex. vikt och kostnad som man sätter ut på axlarna i ett koordinatsystem
 • Diagram: ett koordinatsystem med storheter på axlarna
 • Graf: en linje i ett diagram
 • Formel: ex. K=400 + 0.95x
 • Proportionell: ex. kostnaden ökar lika mycket för varje kg och är en rät linje som går genom origo
 • Konstant: något som inte ökar eller minskar ex. hastighet som inte förändras
 • Reguladetri: när man i en proportionalitet vet tre värden och kan räkna ut det fjärde
 • Väg-tid-diagram: visar sambandet mellan sträckan och tiden

Uppgifter

 • Prov samband

Matriser

Ma
Samband årskurs 8 VT 2017

Nivå 1
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Nivå 1
Du ska i huvudsak
Nivå 2
Du ska relativt väl
Nivå 3
Du ska på ett mycket väl fungerade sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista).
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kunna rita upp ett koordinatsystem och koordinater med en godtagbar metod, där t.ex. ett mindre fel kan få förekomma gällande gradering eller rubrik på axlarna. Kunna läsa av och tolka ett koordinatsystem och diagram och dess koordinater/värden. Kunna läsa av och förstå ett samband ur ett diagram t.ex. jämförpris, proportionalitet och andra linjära samband. Kunna se hur ett samband/formel kan höra ihop med en graf, t.ex. vilken graf i ett diagram som hör visar sambandet K = 200 + 0.5x.
Kunna rita upp ett koordinatsystem med värden uppritade på korrekt sätt och att sätta ut vad axlarna visar. Kunna metoder för att lösa olika uppgifter gällande koordinatsystem och olika typer av diagram. Kunna förstå mer avancerade samband och använda en lämplig metod kring hur man kan tolka dem. Kunna metoder för att göra beräkningar med proportionaliteter. Kunna se och förstå hur olika typer av samband kan tolkas i ett diagram.
Kunna behärska olika metoder för att lösa svårare problem. Motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. Kunna använda kunskaper och metoder från olika delar av matematiken ex. algebra, geometri, bråk, procent, statistik när du löser olika typer av svårare problem.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området. Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder. .
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: