Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde: Naturvetenskap, teknik och miljö

Skapad 2017-04-10 13:16 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden. Under april, maj och juni kommer vi arbeta med naturvetenskap, teknik och miljö.
Förskola
Vid olika undervisningstillfällen och i vår utbildning får barnen möjlighet att undersöka, erfara och lära i lustfyllda sammanhang kring olika områden inom naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Syftet är att uppmärksamma och synliggöra barnen på olika naturvetenskapliga fenomen och ting, miljö och teknik i vår vardag på förskolan och i vår närmiljö.

 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen har visat stort intresse för vatten och djur och väder (förändringar i naturen). Detta kommer vi att arbeta utifrån samt ge barnen ytterligare utmaningar i och koppla till vårt tematiska arbete.  Vi vill uppmuntra barnen vidare med olika experiment och forskning kring olika fenomen.

Utifrån vår erfarenhet då vi arbetade med naturvetenskap, teknik och miljö förra läsåret visade barnen stort intresse för de enkla, konkreta experimenten vilket vi kommer uppmuntra och utmana barnen med.

I fokusområdet Naturvetenskap, teknik och miljö kommer vi rikta arbetet kring:

-enkla naturvetenskapliga experiment med vatten (Grön flagg)
-källsortering och miljö utifrån temasagan

-vår och sommar utifrån naturvetenskapligt perspektiv (biologi, plantering)
-forskning kring olika fåglar till ex. Pappegoja kopplat till temat
-teknik- inspirera till olika konstruktion samt användning av de digitala verktyg

För att skapa en naturlig förståelse för naturvetenskap, teknik och miljö utgår vi utifrån barnens erfarenheter och vardagsvärld. Vi kommer vara lyhörda och ta vara på barnens frågor, funderingar och planera utefter det.

 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Vid utbildningen (samlingar, rutinsituationer, lek, måltider m.m.) kommer vi arbeta medvetet med att belysa olika ord och begrepp för att stimulera barnens intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

I våra pedagogiska miljöer möter barnen naturvetenskap, miljö och teknik. Miljöerna växer fram allt eftersom undervisningarna tar fart och barnen visar intresse för olika ting. 

Vi kommunicerar med barnen och ställer medvetna frågor som stimulerar barnen till att fundera och utforska vad som händer i olika sammanhang (ställa hypoteser). 
Vi kommer erbjuda barnen sånger och ramsor som vi kopplar till fokusområdet.

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

För ovanstående fem undervisningar skapas enskilda pedagogiska planeringar och gemensamt för samtliga är att de inleds med vår temasaga. Barnen kommer på en samling möta piraterna, Mölndals PelleKan och papegojan på deras piratskepp. Piraterna presenterar fokusområdets olika delar på ett inspirerande och lustfyllt sätt.

Lek med tankar är ett sätt att introducera naturvetenskap på förskolan (Elfström m.fl. 2008). Under detta fokusområden får barnen möjlighet att utforska, diskutera och försöka hitta lösningar till olika problem. Barnen får uppleva/utforska olika naturvetenskapliga aktiviteter med hjälp av alla sinnen. Genom att experimentera får barnen möjlighet att titta, känna, smaka osv. 

Tillsammans med barnen kommer vi att upptäcka naturvetenskapen i vår omvärld med hjälp av olika experiment och upplevelser. Vi kommer att synliggöra och reflektera över naturvetenskapliga fenomen som vi möter i vardagen. 

I vårt miljöarbete kommer barnen få träffa PelleKan som pratar om sortering, detta kommer att följa upp detta med källsortering i undervisningar och i vårt dagliga arbete på Sländan.

Vi kommer att vara ute i vår närmiljö och låta barnen experimentera och uppleva med sina sinnen. Vid våra utesituationer kommer vi titta på olika djur och naturen i vår närmiljö, prata om vad det är för något och vad de gör i naturen. Vi planterar med barnen i mindre grupper. 

Lagerholm (2009) lyfter att barns naturliga och spontana undersökande av omgivningen är kärnan för naturvetenskap för barn. Elfström (2008) lyfter vikten av ett utforskande arbetssätt och vikten av att skapa förutsättningar för att upptäcka och utforska naturvetenskap. Elfström betonar även vikten av att utgå från barnens intresse och ge barnen tid att undersöka och intressera sig för naturvetenskapen. 

I undervisningarna kommer vi erbjuda olika arbetssätt och metoder, vilket är en förutsättning för barns lärande (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Olika undervisningar kommer lyfta fokusområdet på ett varierat sätt för att lära med flera sinnen. Metoderna i undervisningarna kommer också se olika ut vilket skapar en variation. Med de olika undervisningstillfällena erbjuder vi barnen en variationsrik lärandemiljö som leder till kunskap baserad på individuell förståelse av omvärlden.

Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013) menar vidare att dialogen och reflektionen över vad man gör och har gjort är viktig. Det behövs en kommunikation kring lärandeobjektet, således det som barnen ska erfara. I fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik kommer vi dokumentera barnens lärprocesser som vi sedan följer upp och samtalar om och reflekterar kring tillsammans med barnen. 

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vi kommer att arbeta med flerspråkighet genom att räkna på olika språk med vår Penpal samt sjunga om insekter på olika språk. På lärplattorna får barnen möjlighet att arbeta med olika appar som lyfter återvinning, miljö, naturvetenskap och teknik.

I fokusområdet kommer vi att skapa med återvunnet material samt skogsmaterial. I vissa undervisningar utomhus kommer vi arbeta mycket med kroppen då vi undersöker och forskar.


Vi använder oss mycket av hen som pronomen i sånger, sagor och dagligt samtal. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar med barnen deras tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: