Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2017-04-10 15:49 i Torpskolan Lerum
Eleven ska lära sig att arbete på ett vetenskapligt sätt när de utför ett experiment.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Rör ihop, titta och se vad som händer. Vilka olika metoder kan du använda dig av för att separera olika ämnen från varandra? Vad kan du skapa genom att blanda ihop olika ämnen? Du kommer att delta i samtal och utföra experiment för att förstå likheter och olikheter med en lösning och en blandning.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är du ska förstå hur du utför ett experiment på ett vetenskapligt sätt och att använda ord inom kemi för att förklara hur olika ämnen som har blandas kan separeras.

2. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

Du ska på ett enkelt sätt förstå att ämnen kan finnas som flytande form, fastform och gasform.

Du ska kunna olika metoder för att dela upp två ämnen.

Du ska lära sig att följa instruktioner och att göra enkla experiment.

Du ska lära dig strukturen för hur du skriver om ditt experiment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1: Undersöka
Förmåga 2: Använda begrepp
hypotes, material, utförande, resultat, diskussion, bägare, provrör, skyddsglasögon, fastform, flytandeform, gasform, sila, filtrera, dekantera, kromatografi, lösning, blandning, lösningsmedel, lika löser lika.
Delmål 1 med aktiviteter
Genom att du lyssnar på lärarens instruktioner, ser säkerhetsutrustning och material. Du tittar på demonstrations experiment och ger förslag på hypoteser.
Du visar att du förstår vissa begrepp. Genom att du lyssnar på förklaringar av begreppen och skriver av från tavlan i ditt anteckningshäfte. Beskriver bilder, ritar bilder, övar på att placera begreppen i rätt sammanhang i mindre grupp.
Delmål 2 med aktivteter
Du kan med hjälp av en kamrat och din lärare följa en enkel muntlig eller skriftlig instruktion på hur du utför ett experiment. Du känner till säkerhetsreglerna och följer dem. Du kan utföra ett enkelt experiment. Genom att du lyssnar på lärarens instruktioner, använder säkerhetsutrustning och olika material. Du tittar på demonstrations experiment, ger förslag på hypoteser och beskriver dina resultat muntligt, med bild eller skriftligt.
Du förstår skillnaden mellan en blandning och en lösning. Du visar att du förstår och kan använda flera (5) begrepp. Genom att du lyssnar på förklaringar av begreppen och skriver av från tavlan i ditt anteckningshäfte. Beskriver och ritar bilder, läser korta texter, övar på att placera begreppen i rätt sammanhang i mindre grupp.
Delmål 3 med aktiviteter
Du kan utföra ett enkelt experiment och använda dig av tre olika separationsmetoder. Du kan förklara ditt resultat i en diskussion. Genom att du lyssnar på lärarens instruktioner, använder säkerhetsutrustning och olika material. Du tittar på demonstrations experiment, skriver hypoteser, beskriver och förklarar dina resultat muntligt, med bild eller skriftligt. Du funderar på om din hypotes stämmer med dina resultat och förklarar varför du har fått de resultat som du har fått.
Du förstår hur tre olika separationsmetoder fungerar. Du visar att du förstår och kan använda flera (15) begrepp på ett korrekt sätt när du förklarar ditt experiment, deltar i diskussioner och genomgångar. Du visar att du förstår att begreppen hänger ihop. Genom att du lyssnar på förklaringar av begreppen och skriver av från tavlan i ditt anteckningshäfte. Beskriver bilder, ritar bilder, läser texter ochövar på att placera/använda begreppen i rätt sammanhang i mindre grupp.
Delmål 4 med aktiviteter
Du kan utföra ett experiment och förklara ditt resultat i en diskussion. Du använder dig av passande separationsmetod för att utföra ett experiment. Du kan förklara ditt resultat i en diskussion. Du kan planera ett eget experiment. Du tittar på demonstrations experiment, skriver hypoteser, beskriver och förklarar dina resultat muntligt, med bild eller skriftligt. Du funderar på om din hypotes stämmer med dina resultat och förklarar varför du har fått de resultat som du har fått. Du jämför dina resultat med andra elevers resultat. Du kommer med förslag på hur dina experimentet kan förbättras.
Du kan förklara varför en separationsmetod passar bäst för experimentet du utför. Du visar att du förstår alla begrepp och använder dem på ett korrekt sätt när du förklarar ditt experiment, deltar i diskussioner och genomgångar. Du visar att du förstår hur begreppen hänger ihop. Du kan även göra jämförelser med andra elevers förklaringar. Genom att du lyssnar på förklaringar av begreppen, tolkar bilder, ritar bilder, övar på att använda begreppen i rätt sammanhang i mindre grupp, läser texter och formulerar egna meningar i ditt anteckningshäfte. Du jämför ditt resultat med andra elevers resultat och förklarar likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: