Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustavianska tiden, vt 17 åk 6

Skapad 2017-04-10 20:16 i Västerby skola Hedemora
Arbete med Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Historia
Nu är det slut på kungarnas makt i Sverige. Det är nu fred, i alla fall under några år! Tiden då frihet råder från kungarnas enväldiga makt. Under denna tiden är det tre kungar/drottningar i Sverige som inte bestämmer någonting i princip. Vetenskapsmän och uppfinnare i världen hittar många nya platser under sina resor och uppfinningar som kommer att leda utvecklingen framåt mot industrialismen. Sveriges befolkning ökar markant och yttrandefriheten får betydelse. Till slut tröttnar Svenske kungen på att inte få bestämma och då bestämmer sig Gustav III för att göra en förändring. Denna tid kallar vi för den Gustavianska tiden. En tid när Svenske "Kung Sol" även anammar den franska stilen med teater, sång och eleganta kläder och de stora barockslotten byggs.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiska medvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen av framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp samt bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.   

Det här ska vi göra

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:
* titta på film
* läsa tolkade texter i PULS och Koll på 1700-talet

* jämförelser och resonemang om likheter och skillnader i historiska tidsåldrar

 

 

Det här ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

- förstå och tolka de olika tidsperioderna (händelser)

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 

- förstå och använda olika begrepp i rätt sammanhang

-  att söka och värdera information

SLUTPROV-skriva en sammanfattande faktatext med hjälp av dina anteckningar från filmer, egen läsning och lektionstillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktakunskaper
Faktakunskaper om frihetstiden och Gustavianska tiden. Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihets- och Gustavianska tiden.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden och Gustavinaska tiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden och Gustavinaska tiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden och Gustavinaska tiden.
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under frihetstiden och Gustavinaska tiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under frihetstiden och Gustavinaska tiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under frihetstiden och Gustavinaska tiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar dina kunskaper om frihetstiden och den Gustavianska tiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper om frihetstiden och den Gustavianska tiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om frihetstiden och den Gustavianska tiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då resonemang om källornas användbarhet.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: