Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2017-04-11 16:32 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska du få följa med på en resa in i Medeltidens spännande tid. Under Medeltiden växer Sverige fram. Sverige har nu en gemensam kung, gemensamma lagar, gemensam religion, gemensamt språk och folket vet var Sveriges gränser går. Medeltiden handlar också om riddare, hemska sjukdomar som Pesten, kyrkan, adel, präster, borgare och bönder. Nu startar vi denna resa...

Innehåll

Kopplingar till Läroplanen

Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få arbeta med området genom att:

 • lyssna på och delta vid genomgångar,
 • läsa och diskutera olika texter,
 • se filmer,
 • göra en tidning (se enskild planering/matris),
 • svara på frågor både muntligt och skriftligt enskilt och med axelkompis,
 • samarbeta om olika uppgifter i COOP-gruppen och med axelkompisen,
 • i uppgifterna få resonera, jämföra, dra slutsatser kritiskt granska källor.

 

Bedömning

Följande moment kommer ligga till grund för bedömningen av arbetsområdet: 

 • muntliga aktiviteter i klassen,
 • skriftliga och muntliga aktiviteter i COOP-gruppen och med axelkompisen, 
 • skriftliga och muntliga individuella uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO
Historia Medeltiden Åk 4

Rubrik 1

Medeltiden Åk 4
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Du kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet och sätta in dem i ett sammanhang.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder dig av fakta, namn och begrepp som hör till ämnet.
Orsaker och konsekvenser
Du kan med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Levnadsvillkor
Du har kunskap om att människors levnadsvillkor såg olika ut under Medeltiden. Du kan med stöd föra enkla resonemang om likheter och olikheter i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
Du har kunskaper om att människors levnadsvillkor såg olika ut under Medeltiden. Du kan föra resonemang om likheter och olikheter i barns, kvinnors, mäns levnadsvillkor.
Du har goda kunskaper om att människors olika levnadsvillkor såg olika ut under Medeltiden. Du kan på ett tydligt sätt resonera om likheter och olikheter i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
Faktakunskaper
Du kan med hjälp kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen infördes i Norden och konsekvenser för olika människor och grupper.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen infördes i Norden och kan du redogöra för konsekvenser för olika människor och grupper. Du känner till några centrala personer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen infördes i Norden och du kan på ett tydligt sätt redogöra för konsekvenser för olika människor och grupper. Du kan redogöra för några centrala personer.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för väl utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Se likheter och olikheter
Du kan med hjälp berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser mellan tidigare tidsperioder, Medeltiden och nutiden.
Du reflekterar och motiverar dina åsikter utifrån fakta. Du gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Du reflekterar, jämför, motiverar och drar slutsatser genom att använda olika källor. Du gör tydliga jämförelser mellan tidigare tidsperioder, Medeltiden och nutiden. Du motiverar dina slutsatser.
Tidsperioder
Du kan med hjälp berätta om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du kan läsa av en tidslinje och med stöd placera ut olika händelser och personer på en tidslinje.
Du kan redogöra för kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du kan läsa av en tidslinje och placera ut olika händelser och personer på en tidslinje.
Du kan på ett tydligt sätt redogöra för olika historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du kan läsa av en tidslinje och på ett tydligt sätt placera ut och motivera olika händelser och personer på en tidslinje.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: