Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen och Laserstrålen

Skapad 2017-04-17 09:58 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp Partikelmodellen och Atommodellen och hur den utvecklats med tiden.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Richard Feynmann, nobelpristagaren i fysik, har sagt att "Science takes a lot of imagination" för att bli riktigt intressant. För att de kemiska och fysiska fenomenen i din vardag ska bli riktigt intressant och självklara behöver vi utveckla fantasin med modeller över partiklarna som bygger upp allt - hur de ser ut och fungerar och vad vi kan använda dem till.

Innehåll

Syftet

Vi ska utveckla förståelsen för den osynlig värld som utgör och påverkar en värld vi uppfattar med våra sinnen. Detta genom att använda tankemodeller av partiklar och energi och resonera kring hur dessa fungerar och förklara fysikaliska fenomen.

Vi ska träna på att samla naturvetenskaplig information, sammanställa den och resonera kring orsaker och konsekvenser för oss människor. 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår att allting består av atomer, molekyler och energi (fotoner) och vad det leder till för konsekvenser när vi tittar på hur laser och fyrverkerier fungerar.

Du visar din förståelse för materias uppbyggnad och vad energi är för något när du kan diskutera skillnader mellan materia och energi och olika exempel som det leder till. 

Du visar att du kan samla in information och sammanställa den för att beskriva orsaker och konsekvenser för människans levnadsvillkor genom att du skriver en rapport om laser med källhänvisning från ett antal olika källor. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara och visa på samband med användning av kemin och fysikens atommodeller och begrepp

Din förmåga att resonera kring viktiga naturvetenskapliga upptäckter (e.g. atomen och fotonen) och dess betydelse för människans levnadsvillkor

Din förmåga att dra slutsatser som kopplas till fysikens och kemins modeller.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att ha föreläsningar med diskussioner och demonstrationer, titta på ett antal filmer och läsa ett antal artiklar och texter.

Länkar att använda....

Partikelmodellen

Atommodellen

Periodiska systemet

Elektronkonfigurationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9

Matriser

Fy Ke
BedöM Partikelmodeller

Kemins Begrepp och Modeller

Kemins begrepp omfattar elevens kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar. Kvaliteten ökar ju fler delar. Kvaliteten ökar om man använder partikelmodeller i sina förklaringar Kvaliteten ökar ju mer noggrant du kan beskriva modellen och dess egenskaper i ord och bilder. Kvaliteten ökar ju fler uttrycksformer du har till exempel ord, figurer och symboler.
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Materian och Energins uppbyggnad
Bedömer hur väl du beskriver partikelmodellerna för materia och energi.
Du är på väg att kunna beskriva hur atomer, joner och energi är uppbyggt
Du beskriver hur modellerna för atomer, joner och energi är uppbyggda genom att ange dess delar.
Du beskriver hur modellerna för atomer, joner och energi är uppbyggda genom att ange dess delar och deras egenskaper.
Du beskriver hur modellerna för atomer, joner och energi är uppbyggda genom att ange dess delar, hur de sitter ihop och dess egenskaper.
Användning av modeller
Till vilken grad du använder partikelmodeller i dina förklaringar.
Du är på väg att börja använda dig av partikelmodellerna i dina förklaringar.
Du använder dig ibland av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig ofta av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig alltid av partikelmodeller dina förklaringar.
Uttrycksformer
Till vilken grad du kan variera uttrycksform
Du är på väg att beskriva partikelmodeller och händelser med ord, figurer och symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord eller figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer eller symboler.
Du beskriver partikelmodeller och händelser med ord och figurer och symboler.
Förklaringsdjupet
Till vilken grad du använder dig av flera led i dina förklaringar.
Du är på väg att ge en förklaring genom att använda flera led.
Du använder ofta ett led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du använder ibland två led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du ofta två eller flera led i dina förklaringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: