Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Energi och miljö

Skapad 2017-04-17 11:13 i Stordammens skola Uppsala
Ämnesövergripande grupparbete (liknande gymnasiearbete) om produkters påverkan på miljön.
Grundskola 8 – 9 Teknik Fysik Kemi Biologi
Ämnesövergripande grupparbete (liknande gymnasiearbete) om produkters påverkan på miljön. Frågor som kan behandlas är till exempel "Spelar det roll om jag köper traditionellt men lokalt odlade tomater i Uppsala eller ekologiska från Italien?" och "Vilka mobiltelefonmodeller påverkar miljön minst?"

Innehåll

Temaarbete på no´n.

Under v. 16-18, tisdags och onsdags lektionerna arbetar vi med ett grupparbete om hur tillverkningen av en produkt eller en matvara påverkar omgivningen. De enskilda klasslektionerna används till fördjupning och breddning av innehållet.

 

Arbetet är ämnesövergripande, teknik, fysik, biologi och kemi och därför ska ni i ert arbete få in dessa ämnen i era frågeställningar.

T.ex.:

 • Kemi: Hur ämnen sprids och reagerar med varandra. Ämnens kretslopp (kol, metaller mm) och miljöpåverkan (växthuseffekt, giftighet mm)
 • Fysik: Exempel på olika former av energi och hur de kan påverka miljön.
 • Biologi: Påverkan på miljön och den biologiska mångfalden både lokalt och globalt. 
 • Teknik: Kan man använda sig av olika tekniker eller material/råvaror som är mer eller mindre gynnsamma vid produktionen och hur påverkar det möjligheterna till återvinning?

 

I ert arbete ska man kunna läsa om hur ert område påverkar:

 • Miljön i närområdet, luftföroreningar, den biologiska mångfalden (djursamhället, växtsamhället)
 • Miljön globalt
 • Människorna som arbetar med det temat som ni valt (lokal miljö, gifter, risker ..)
 • Energiförbrukning (el, bränsle, råvaror) vid framställning och transport samt möjligheter och risker vid återvinning av produkten.

 Påverkar betyder att beskriva vad som händer och att ange för- och nackdelar med olika sätt att lösa "problem". När ni argumenterar ska ni beskriva vilka val ni gjort (vill göra) och på vilka sätt det påverkar miljö, samhälle, ... Vilka åtgärder (val) kan man göra? Fördelar? Nackdelar?

 Kunskapsmål för temat Energi och miljö:

Du kommer att få träna din förmåga i att hitta information, utvärdera information, delta i diskussioner och att argumentera för din åsikt, både skriftligt och muntligt. Läs matrisen noga för att bättre förstå vad ni ska tänka på.

 

Detta gäller alla i gruppen/klassen:

 • Du ska delta aktivt i grupparbetet, både i att skriva frågor, samla information och skriva texten.
 • I början av v. 18 ska du lärt dig/ kunna det som du och dina gruppmedlemmar har hittat fakta om.
 • Vad tycker du och varför? Du ska  utifrån det ni lärt er kunna argumentera för ett ställningstagande. Uppgiften avslutas med en muntlig redovisning i tvärgrupp, där du redovisar för några i klassen vad du och din grupp har kommit fram till. 

 

Uppgifter

 • Källkritik

 • Källkritik

 • Gemensam skrivuppgift NO/Tk

 • Tvärredovisning - ljudinspelning

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Tema Energi och miljö

E
C
A
Samla och sammanställa information
Gemensamt för alla no-ämnen.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (bi) / energi, teknik, miljö och samhälle (fy) /energi, miljö, hälsa och samhälle (ke) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor... Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (bi) / energi, teknik, miljö och samhälle (fy) /energi, miljö, hälsa och samhälle (ke) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor... Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (bi) / energi, teknik, miljö och samhälle (fy) /energi, miljö, hälsa och samhälle (ke) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor ... Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Källkritik
Gemensamt för alla no-ämnen.
... och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Resonemang biologi
Hur ni resonerar kring ekosystem och ekologisk hållbarhet
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Resonemang fysik
Hur ni resonerar kring teknikens påverkan på miljön.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Resonemang kemi
Hur ni resonerar kring användning av energi och naturresurser samt kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter (no)
Aspekten är med om ni kommer in på detta i ert arbete, till exempel med exempel på hur tekniska lösningar löst problem med tillverkning/produktion av er produkt.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Resonemang teknik
Hur ni resonerar kring tekniska lösningar.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: