Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårdalaskola, NTA- Rörelse och konstruktion åk4, läsåret 16/17, Lgr11

Skapad 2017-04-17 16:41 i Fårdala skola Tyresö
NTA - Rörelse och konstruktion
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
NTA - Röresle och konstruktion

Innehåll

1. Rörelse och konstruktion

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

-          Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en
           viss last

-          Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av 
           en egen konstruktion

-          Undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när
           det utsätts för krafter

-          Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en
           konstruktion

-          Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

-          Diskutera resultatet av olika undersökningar och vad olika resultat kan bero på. 

-          Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken

           betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

-          Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och 

           vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling.


-          Lära dig ämnesspecifika ord inom detta område och vad de betyder,

            t.ex. tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Långsiktiga mål inom fysik och teknik.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling.

- Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

4. Arbetssätt

I detta arbetsområde kommer du att få olika uppdrag att utföra och undersöka.
Varje pass startar med en gemensam reflektion av föregående uppdrag. Därefter presenteras det nya uppdraget. Vi arbetar i olika arbetspar med uppdraget.
Du kommer förutom att konstruera få bokföra dina mätresultat på olika sätt vid olika uppdrag som konstruktionsritning, tabeller och diagram. Arbetet fokuserar mycket på att kunna arbeta med varandra i konstruktionspar för att genomföra och diskutera de tekniska uppdragen.

5. Bedömning

Under arbetet med Rörelse och konstruktion kommer du att ha möjlighet att visa dina kunskaper inom fysik och teknik under arbetets gång inom följande områden.

-Samarbete i grupp på ett sätt som för arbetet framåt.
- Deltar i den gemensamma diskussionen kring det vi arbetar med, lyssnar och delger
  dina åsikter och tankar.
- Berättar om och förklarar begrepp som kraft, rörelse och hållfast konstruktion.
- Genomför undersökningar efter instruktioner och egen planering.
- Dokumenterar resultat av era undersökningar.
- Reflekterar kring resultatet av undersökningar tillsammans i gruppen.

Se kunskapskraven nedan.

6. Kunskapskrav

Du kommer att bli bedömd mot följande kunskapskrav i läroplanen.

 

 Godkänd    ----------------ökande kunskapsnivå---------->                                               

 

Fysik

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt

utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla

frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder

eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven kan

jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader

och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

Eleven kan jämföra sina och

andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dokumentera dina underökningar i text och bild

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge

exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp

 

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa

på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara

och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av

fysikens begrepp.

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

 

I enkla och till

viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Samtala om och diskutera frågor som rör energi och dess betydelse för människan, naturen och samhället

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen

och diskussionerna framåt.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och

diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Teknik

 

 

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas för att röra sig framåt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka  fördelar och nackdelar som finns med detta för människan,  samhället och miljön

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Eleven kan föra välutvecklade och väl  underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: