Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-04-18 10:16 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
En storyline om medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia Samhällskunskap Svenska Bild
Medeltiden Hur såg livet ut för människorna på landsbygden och i staden under medeltiden? Vad innebar ståndssamhället? Hur såg samhällsutvecklingen ut under tidsepoken?

Innehåll

Syfte

- få en inblick i hur livet för olika människor såg ut under medeltiden och hur samhället utvecklades utifrån olika infallsvinklar såsom handel, jordbruk och religion. 

- vilka spår av det medeltida förändringssamhället ser vi idag?

- kunskap om historiska källor

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna berätta hur det var att leva som man, kvinna och barn under medeltiden (om kläder, mat, boende, arbete).
 • Du ska känna till skillnaderna mellan att leva i byn, staden, klostret och slotten.
 • Du ska känna till digerdöden, de fyra stånden, klosterliv, riddare, brott och straff och yrken under medeltiden.
 • Du ska kunna berätta hur kristendomen påverkade Sverige under medeltiden och vilken inverkan och betydelse det hade.
 • Du ska kunna berätta om hur Sverige bildades.
 • Du ska kunna berätta om handel med Hansan.
 • Du ska förstå budskapet i din skönlitterära bok och diskutera detta med andra.
 • Du ska kunna argumentera för dina åsikter och beslut när vi har diskussioner i små grupper.
 • Du ska kunna söka information från olika källor och kritiskt granska denna.

Arbetsformer

 • klassrumsdiskussioner (EPA)
 • instuderingsfrågor
 • presentationer via Google Presentation
 • film
 • informationssökning
 • genomgångar
 • individuella arbetsprocesser
 • gruppuppgifter

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 

-  söka och värdera information

- bearbeta dina texter och arbeten utifrån egen värdering och andras råd

- diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

All bedömning sker löpande parallellt med arbetsprocessen. När arbetet är avslutat fyller både du och jag i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv Sh Bl
Medeltiden

Diskussion
Når kunskapskraven
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Förmåga att diskutera muntligt i mindre grupp och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt.
Du kan föra enkla samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar Du enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt drar några egna slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar du utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt drar egna slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar du välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt drar egna slutsatser.

Information och källkritik
Når kunskapskraven
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information från olika källor, t.ex. lärobok, film, internet.
Du har grundläggande kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Du har goda kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Du har mycket goda kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen och källorna.

Resonemang

Når kunskapskraven
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Föra nyanserade resonemang, se samband och använda tidigare kunskaper och fakta från olika källor.
Du kan föra enkla resonemang, se enkla samband och dra enkla slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från två olika källor.
Du kan föra relativt nyanserade resonemang utifrån olika perspektiv, se relativt komplexa samband och mönster samt dra relativt avancerade slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från minst två olika källor.
Du kan föra nyanserade resonemang utifrån flera olika perspektiv, se komplexa samband och mönster samt dra avancerade slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från flera olika källor. Du fördjupar och breddar resonemanget.

Analys

Når kunskapskraven
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Analysera likheter och skillnader i tid och rum
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Analysera händelser, frågor, fenomen och strukturer utifrån orsaker och konsekvenser för individen, grupper, samhället, miljön
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.

Använda begrepp

Når kunskapskraven
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Användning av begrepp, modeller, teorier i samhällsvetenskapliga ämnen
Du kan använda några relevanta begrepp, modeller och teorier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda flera relevanta begrepp, modeller och teorier på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp, modeller och teorier på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: