Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 9

Skapad 2017-04-18 10:17 i Österslättsskolan Karlshamn
Hemtentamen: En faktatext med en inledning, avhandling och en avslutning tillsammans med korrekt redovisade validerade källor (Harvardsystemet).
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Eleven skriver författarporträtt och gör en muntlig redovisning på sitt arbete för klassen.

Innehåll

Syfte

 • Att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 • Att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter.

 • Att utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter.

 • Att söka och kritiskt värdera information från olika källor.

 • Att kunna använda godkända validerade källor på ett korrekt sätt.
 • Att få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 • Att utveckla sitt språk och sin förståelse för omvärlden.Centralt innehåll

 

 • Att förstå, tolka och analysera text och information

 • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 • Att bearbeta egna texter till innehåll och form.

 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets - och livsfrågor. Lyrik, epik och dramatik.

 • Informationssökning på bibliotek, internet och i böcker.

 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering

 Du ska:

 • söka dig fram till och använda dig av olika källor samt kritiskt granska, värdera och sammanställa

jämföra och reflektera över hur och varför olika kulturyttringar lever kvar genom många århundraden

visa prov på aktivt sökande, idérikedom och eget skapande

utveckla din förmåga att tolka texter, filmer och bilder av olika slag

träna dig i att med egna ord uttrycka dig ledigt, säkert och varierat i skrift.

 

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få undervisning kring/träna dig på

författarna och delvis de litterära verken

• de olika litterära epokerna

informationssökning, källkritik, sammanställning av information tillsammans med ett källsystem (Harvard)Bedömning

 • Din förmåga att leta upp, kritiskt granska, använda och redovisa olika informationskällor.

 • Din förmåga att förmedla korrekt (validerad) fakta.

 • Din förmåga att förstå och sammanställa information till en personligt formulerad faktatext.

 • Din förmåga att jämföra och dra slutsatser.

 • Din förmåga att bygga upp en faktatext på ett korrekt sätt och

 • Din förmåga att med egna ord uttrycka dig ledigt, säkert och varierat i skrift.

 • Din förmåga att göra en muntlig presentation om författare och verk.

   

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Textens kvaliteter

Ännu inte godtagbara förmågor
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
Röd tråd saknas, vilket gör att texten upplevs som rörig och svårförståelig.
Texten är mest sammanfogad av fakta utan någon tydlig röd tråd.
Texten är relativt väl disponerad så att läsaren utan större svårighet kan följa den.
Texten är mycket väl disponerad med inledning och avslutning, samt tydlig röd tråd som gör den lätt följa.
Innehåll
Innehållet är alltför tunt eller passar inte uppgiften.
Innehållet är enkelt och passar i huvudsak.
Innehållet är utvecklat och väl anpassat till uppgiften, till syfte och mottagare.
Innehållet är välutvecklat och mycket väl anpassat till uppgiften, till syfte och mottagare.
Faktaurval
Använd fakta kommer från en ensam källa, eller inte tillförlitlig källa.
Texten byggs av mindre del fakta utifrån en eller ett par källor.
Texten utgörs av en större del fakta från flera olika källor. Faktaurvalet är till största delen relevant och tillförlitligt.
Texten innehåller mycket fakta som är tagna från olika källor och känns som en naturlig del i texten. Faktaurvalet är relevant och tillförlitligt.
Egna ord
Meningar eller stycken är kopierade mer eller mindre rakt av.
Texten är mestadels skriven med egna ord, men enstaka meningar eller delar av meningar kan vara kopierade.
Texten är skriven mestadels självständigt, utan kopiering av andra texter.
Fakta är gjord till sin egen, och texten är skriven självständigt och helt med egna ord.
Källredovisning
Källor saknas eller är felaktiga.
Några allmänna källor redovisas utan närmare precisering.
Större urval av källor redovisas i anslutning till fakta, och mestadels på rätt sätt.
Källor redovisas i direkt samband med fakta. Urvalet av källor är varierat och hänvisningarna är riktigt utförda.
Ordförråd
Texten uppvisar mycket stora brister i ordförråd.
Ordförrådet är enkelt. Facktermer och begrepp används i huvudsak på ett riktigt sätt.
Ordvalet är varierat och passande med facktermer och begrepp som är väl anpassade till innehållet.
Ordvalet är mycket varierat och passande. Facktermer och begrepp används naturligt och riktigt och är anpassade till innehåll och mottagare.
Meningsbyggnad
Texten uppvisar mycket stora brister i meningsbyggnad.
Meningsbyggnaden är enkel men fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och i stort sett korrekt och väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, korrekt och väl fungerande.
Skrivregler
Texten uppvisar mycket stora brister när det gäller skrivregler.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.

Muntlig redovisning

Ännu inte godtagbara förmågor
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och struktur
Din presentation har ett magert innehåll och/eller det saknas en röd tråd.
Din presentation är kortfattad, men tydlig och har en röd tråd.
Din presentation har en röd tråd och tar upp olika aspekter kring författaren.
Din presentation är mycket tydlig och har en inledning, avhandling och sammanfattning. Du använder illustrationer och berättar med egna ord om författare och verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: