Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy år9 : Så funkar det! - elektriciteten i din vardag. (v.16-20)

Skapad 2017-04-18 11:07 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Fy/Te: Så funkar det! - elektriciteten i din vardag. (v.16- 20)

Innehåll

Inledning

 Vi är i vår vardag beroende av elektricitet. Du använder dig av elektricitet, omedvetet av magnetism, från det att du vaknar på morgonen till dess att du går och lägger dig på kvällen. Utan tillgång till elektricitet skulle dagens samhälle helt stanna upp. Hur går det egentligen till och vilka upptäckter/uppfinningar ligger bakom?

Sällan funderar vi över hur strömmen når våra hem eller om elektriciteten kommer att räcka till. Har du någon gång funderat på hur det kommer sig att man kan producera så mycket elektricitet? Vilka konsekvenser får det för människa, samhälle och miljö beroende på vilken energikälla vi använder? Vilken är framtidens energikälla?

Det ska du få lära dig nu!

 

Syfte

Målet med området är att du har kunskap om induktionens princip ( kopplingen mellan elektricitet och magnetism). Du har kunskap om principen för hur en generator, en elmotor och en  transformator fungerar. Du kan förklara vilka komponenter som bygger upp en generator och vad som rent fysikaliskt sker när elektricitet produceras.  Du kan förklara vilka komponenter som bygger upp en transformator och vad som rent fysikaliskt sker när spänningen höjs/sänks i kretsen. Du kan förklara vilka komponenter som bygger upp en elmotor och vad som rent fysikaliskt sker när elektriskenergi omvandlas till rörelseenergi. Du har förståelse för hur transporten av elektricitet går till, från kraftverk till användare.

Du har förståelse för hur olika kraftverk fungerar och vilka energiomvandlingar som sker i dem.  

Du skall också kunna reflektera över framtidens behov av elektricitet och vilka följderna kan bli beroende på de val av energikällor som vi väljer.

 

Innehåll/Tidsplan

v.16  Introduktion av området / magnetism.

☐  Film: Fatta fakta: elektricitet

☐ Uppstartsfrågor - redovisa i Showbie.

☐ Film: Milstolpar del 21 (sli.se) 

☐ Text och 123-frågor digilär.

Kapitel: Elektricitet och magnetism. - delkapitel: Magnetism.

                                                                                                                       

v.17  Elmotorn/ transformatorn och generatorn

 Laboration: påvisa induktion, generator, elmotor och transformator (tisdag/ onsdag)

☐ Text digilär: Kapitel: Elektricitet och magnetism. - delkapitel: Elektromagnetism

Frågor kopplade till text i showbie.

1.Hur kommer det sig att en kompassnål under en ledare rör sig när du skickar ström genom ledaren?

2. Hur ser en elektromagnet ut och hur fungerar den?

3. Ange fördelar och nackdelar med en elektromagnet jämfört med en permanentmagnet.

4. Vad är induktion?

5. Hur fungerar en generator?

6. Hur fungerar en dynamo?

7. Vad skiljer en motor från en generator?

8. Hur skiljer sig växelström och likström?

9. Var har du växelström och var har du likström? I kraftledningarna? I eluttagen hemma? I en elektrisk krets med batteri?

10. Vad är en transformator och hur fungerar den?

11. Varför transformerar man upp strömmen när man skickar el i kraftledningarna genom t.ex. Sverige?

 

v. 18  Elmotorn/ transformatorn och generatorn

 ☐ Frågor kopplade till text i showbie.

    Gör klart fråga 1-11. (onsdag).  Lämna in i showbie.

 

v.19  Vad är energi?/ Energikällor

☐ GG och paruppgifter  - energi och energikällor, från kraftverk till brukare.

☐ Text digilär: Kapitel: Energi. - 1. delkapitel: Vad är energi?

                                                   - 2. delkapitel: Energi i samhället?

Frågor kopplade till text i showbie.

13. Varför är det bättre att prata om energiomvandling till elektrisk energi än energiproduktion?

14. Vad finns det för likheter och skillnader i hur ett kolkraftverk, kärnkraftverk, vattenkraftverk och vindkraftverk fungerar?

15. Vilka energiomvandlingar sker i ett kolkraftverk, vindkraftverk, kärnkraftverk och vattenkraftverk.

16. Vilken miljöpåverkan har ett kolkraftverk, vindkraftverk, kärnkraftverk och vattenkraftverk.

17. Ge några exempel på en förnybar energikälla och några icke förnybara energikällor. 

☐ Fördjupa frågor och repetera inför prov.

 

v.20  Avslut LPP/ Uppstart teknik

☐ Onsdag: Fysik/te: prov

☐ Uppstart teknik

 

Uppgifter

 • Uppstartsfrågor/ förfrågor - Så funkar det!

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: